HET DAGBLAD Verbitterde worsteling in het Zuiden VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Zorg voor moeder en kind Duits weermachtsbericht De stad Cherson is ontruimd Tweede linie in het Westen Initiatief zal weer naar Duitsland overgaan Göbbels spreekt te Salzburg Gevels De taak van Amsterdams recherche Moeilijkheden, maar ook mogelijkheden Zware aanval op Londen Nieuwe vliegtuigen en bommen „Kitsch"-zaken gesloten Sanering van de kunsthandel ,Week van de werkende jeugd' Onbegaanbare wegen en modder aan het front HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 14 Maart, Het opper bevel van de Duitse weermacht maakt bekend Aan de Zuidelijke sector van het Oostelijke front, waar zich bij onbe gaanbare wegen en een volkomen in modder veranderd terrein een verbit terde worsteling afspeelt, waarbij van weerszijden nieuwe troependelen in de strijd worden geworpen, onder scheiden onze troepen zich tegenover de superieure vijandelijke strijdkrach ten. steeds weer door voorbeeldige standvastigheid en ongeschokte aan- valsgeest. Zo hebben zich de laatste dagen de divisie pantsergTenadiers Grossdeutschland, onder bevel van luitenant-generaal Von Manteuffel. en de troepen van het 59ste leger corps onder bevel van luitenant-gene raal Friedrich Wilhelm Schulz. bizon der onderscheiden In het kader van een vooraf vast gestelde distanciëringsbeweging is de stad Cherson ontruimd, nadat alle voor de oorlog belangrijke installaties waren vernietigd. In het gebied ten Zuiden van Staro-Konstantinow en ten Oosten van Tarnopol hadden eigen tegen aanvallen succes. Aan het overige Oostelijke front deden de bolsjewisten slechts nog in het gebied ten Noordwesten van Newel hevige, maar vergeefse aan vallen. In de gevechten van de laat ste weken heeft zich hier de Neder- sa ksisch-Sleeswijk-Holsteinse 170ste divisie infanterie, met de daarbij in- gedepld* formaties, onder leiding van kolonel Hass bijzonder onderschei den. In Italië kwam het ook gisteren niet tot gevechtshandelingen van be tekenis. Duitse jagers en luchtdoelar tillerie hebben boven het landings- hoofd van Nettuno zeven vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In de Middellandse Zee werd een vijandelijke duikboot door duikboot- Jagers vernietigd. In de afgelopen nacht wierpen Britse storingsvliegtuigen bommen op het gebied van West-Duitschland. Duitse gevechtsvliegtuigen hebben met goed resultaat doelen aan de Zuidengelse kust aangevallen. Hechte verdediging De A.N.P.-correspondent te Berlijn constateert dat aan het uitgestrekte front tusseh Tarnopol en Kriwoi Rog het rode leger hevige druk op de Duitse stellingen blijft uitoefenen, een druk. welke hoofdzakelijk naar het Zuiden gericht is, waarbij mag worden aangenomen, dat het doel der Sowjet-Russische legerleiding is, na een gelukte doorbraak door het Zuiden door flankerende bewegingen de Duitse strijd klachten ten Noorden van de Zwarte Zee in te sluiten. Het feit. dat in het gebied van Tar nopol de Duitsers met toenemend succes de onmars van den tegenstan der trachten te verhinderen, is ooi- Duitse militaire kringen aanleiding Weer een Italiaans legerbericht Luchtmacht in actie BERN 15 Maart, Het Zwitserse Telegraaf-agentschap verneemt uit Chiasso: Het opperbevel van de republi keins-Italiaanse strijdkrachten heeft Zondagavond zijn eerste communi qué uitgegeven. Het luidt als volgt: In de nacht van 10 op 11 Maart hebben onze torpedovliegtuigen, die voor de eerste maal in actie traden, ter hoogte van Nettuno een schip van 7.000 ton getroffen. Het moet als verloren worden beschouwd. Op 11 Maart heeft een eerste groep jagers verbitterde gevechten gele verd met talrijke vijandelijke for maties. Elf toestellen van den vijand, waaronde' 3 viermotorige vliegtui gen; werden neergehaald. Twee andere zijn waarschijnlijk verloren gegaan Twee van onze machines zijn niet teruggekeerd. Politiek verslag aan Finse Rijksdag HELSINKI, 15 Maait. Het offi- ciële bureau van voorlichting heeft het volgende communiqué uitgegeven over een gisteren gehouden .bijeen komst van de Finse Rijksdag: „De Rijksdag hield een gesloten zitting, waarbij minister-president Linkomies namens de regering ver slag heeft uitgebracht over de poli tieke toestand. Krachtens de agenda van de Rijksdag werd de aange legenheid ter behandeling uitgesteld tot de volgende bijeenkomst." Naar het Finse nieuwsbureau mededeelt, zal de legatie van :h regering van Badoglio in Helsinki terstond haar werkzaamheden sta ken ingevolge een instructie van de regering van Badoglio. De gezant en het gezantscha'pspersoneel vertrek ken naar Zweden. De belangen dei- regering van Badoglio in Finland zullen door de Ver. Staten worden behartigd. Rome weer gefeisferd BERLIJN, 15 Maart, Rome is gisteren opnieuw door Amerikaanse bommenwerpers aangevallen. De formaties, die in verscheidene golven vlogen, wierpen talrijke brisant'oom- meh oi woonwijken in het oosten en noordoosten van de eeuwige stad Tot dusver wordt melding gemaakt va grote schade aan gebouwen en van aanzienlijke verliezen onder de burgerbevolking. De opruimingswerk zaamheden zijn in volle gang. Tal rijke slachtoffers liggen nog onder de puinhopen van de verwoeste huizen. Volgens Volk en Staat is een onverwachte zitting gehouden van de Turkse republikeinse Volkspartij. Men hecht hier grote betekenis aan. Farrell, de nieuwe president van Argentinië, heeft een persoonlijken vriend naar de V.S. gestuurd om de houding van zijn regering te ver klaren. In Engeland ls er sprake van. dat Sir Noel Charles, ambassadeur in Brazilië, zal worden benoemd tot am bassadeur bij Badoglio De Amerikaanse duikboot ..Cor- Jlna" van 1525 ton is In de Stille •ceaan vernietigd. de situatie weer iets optimistischer te beoordelen, daar ecri verder op dringen van de Sow jet-Russen juist in deze sector voor de Duitse strijd krachten in de Zuidelijke Oekrajine een zeer gevaarlijke situatie zou kun nen doen ontstaan. Ook ten Zuidwesten van Kriwoi Rog meent men van Duitse zijde een lichtpunt te zien. in zoverre dat de bolsjewisten die hier met een sterke overmacht aanvallen, er niet in ge slaagd zijn bij hun opmars in de richting van Nikolajew door de Duitse stellingen heen te breken. In het midden van het Zuidelijke front ligt het zwaartepunt der ge vechten thans ten Zuidwesten van Oeman. De opzet van het Sowjet- Russische opperbevel is kennelijk, een wig te drijven in de Duitse legers om deze in twee delen te splitsen. De verwezenlijking van dit plan is ech ter tot dusver afgestuit op de verde digingslinie, die de Duitsers aan de Boeg hebben getrokken. (Speciale correspondentie.) BERLIJN, 15 Maart. Naar te Berlijn verklaard wordt is thans het bevel gegeven tot de bouw van een tweede defensieve gordel in het wes ten. die op verschillende afstanden achter de Atlantische Wal zal komen te liggen. Dit bevel werd gegeven on danks het feit, dat Duitse militaire experts er van overtuigd zijn, dat een Brits-Amerikaanse invasiepoging reeds aan de Atlantische Wal afge slagen zal worden. Amnestie in Slowakije PRESBURG. 15 Maart, Naar aan leiding van het vijfjarig bestaan van de Slowaakse staat heeft president dr. Tiso een amnestie uitgevaardigd, die betrekking heeft op politieke vergrij pen, tegen de staat en de veilig heid van de staat. Verder worden hangende processen nietig verklaard. Drie ion boete voor ijzerwarenhandel DEVENTER. 15 Maart. De N.V. H. Houtappel te Maastricht, hande lende in ijzer en aanverwante artike len, werd eind 1942 door den inspec teur voor de Prijsbeheersing veroor deeld tot een boete van 300.000, daar zij ongeoorloofde prijsverhogin gen op nagenoeg alle door haar ver handelde artikelen had toegepast. Zo werd door wijziging van de samenstelling van keukenuitrustin gen en de levering van inferieure kwaliteit, welke gevaar opleverde voor de gezondheid van de gebrui- k:rs, op emaillewaren een bruto winst van 50 tot 250 procent verkregen. Betere kwaliteiten waren wel in voorraad, maar werden zoveel moge lijk achtergehouden. Geïmporteerde staaldraadkabel werd verhandeld met winsten van 35 tot 75 procent, Een deel hiervan kwam terecht bij een andere ijzer handel. die er op zijn beurt weer exorbitant hoge prijzen voor bere kende. Een van de directeuren der N.V. Houtappel was commanditair vennoot van deze ijzerhandel en deelde uiteraard in de winsten. De N.V. Houtappel was van het tegen haar geweze. vonnis in hoger beroep gegaan. De oorspronkelijk opgelegde boete bleef echter gehand haafd. n WOENSDAG 15 MAART 1944 Ie JAARGANG No. 63 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 3!, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postbus 65 ^1 Zware wapens in die strijd In de bergen; tajiks in de eenzaamheid van de Montenegrijnse bergen. (P.K. foto Thiede/HH-St.) Duitse krijgsgevangenen uit Amerika en Canada icruggelceerd. Zelfs voor hun gevangen en gewonde tegen standers hadden de Amerikanen een groot respect. Unaniem wordt van alle verschillende kampen, en zelfs van hospitalen verteld, dal de bewa king zo scherp was als men zich nauwelijks kan voorstellen. Om de Duitsers bijzonder herkenbaar te maken en voor hen te waar schuiven waren met dikke olieverf op hun jas en broek de letters PW (Prisoner of War. Krijgsgevangene) geschil derd. (P.K.. foto Werner/HH-St.) Herdenking van de bevrijding der Oostmark SALZBURG. 15 Maart. Rijks- minister dr. Göbbels heeft hier op plechtige wijze het feit herdacht, dat zes jaar geleden ae AJpcn- en Donau- gouwen weer bij het Rijk werden aangesloten. De betoging in het Festspielhaus van Salzburg moest worden uitgezonden naar riog twee overvolle zalen en een plein voor het Festspielhaus. Desondanks stroom den nog steeds nieuwe volksmenigten toe. In zijn rede herinnerde dr. Göbbels ter Inleiding aan de bevrijding van de Oostmark door den Fülirer en hij wees er op. dat de bond. die in de huidige oorlog bezegeld is met het bloed van Oostmarkse zonen voor alle tijden onscheidbaar is. Voor de eerste maal marcheren in deze oorlog niet meer Pruisen en Oostmarkers of Sak sen en Beieren gescheiden of tegen elkander, zij staan tegenover de vijan den van het Duitse volk in een ge sloten en als eenheid geleld Groot- Duits Rijk. De oorlog, zo ging dr. Göbbels verder, snelt in zijn vijfde jaar met reuzenschreden zijn dramatische hoogtepunt tegemoet. Kort voor het sluiten van de poort en vlak voor de beslissing trachten de vijandelijke mogendheden nog neutrale of ver bonden staten san hun zijde te lok ken. Daarin zien wij een bewijs, aldus verklaarde dr. Göbbels. dat zij zich geenszins, zo sterk voelen als zij naar buiten trachten ie doen geloven. Het vijandelijk kamp weet thans heel precies, dat het geen militaire mogelijkheden bezit om deze oorlog op het slagveld te zijnen gunste te beslissen. Het heeft alt op alle fron ten geprobeerd, maar al deze pogin gen zijn tot dusverre met de zwaar ste verliezen voor den vijand mislukt. Wanneer men onze oorlogvoering rechtvaardig wil beoordelen, moet men haar steeds ook vergelijken met de oorlogvoering van den tegenstander en men mag niet alleen het oog erop gericht houden op wat wij ons zelf als doel gesteld hebben, doch slechts ten dele konden bereiken, maar wij moeten er ook tegenover stellen, wat de vijand zich had voorgenomen en waarbij hU een jammerlijke misluk king heeft ervaren. Voortgaande verklaarde Göbbels. dat Engeland met deze oorlog het Europese evenwicht tegen Duitsland wilde oprichten of herstellen, doch thans staat het voor een nog veel sterkere bedreiging van de kant van de Sowjetrünie. Dit blijkt duidelijk uit het feit, dat het Enge.'se rijk volstrekt afhankelijk is geworden van het Kremlin. Terwijl de oorlogs doelstelling van de tegenstanders der Spil langzamerhand is gaan wanke len, is het Duitse volk in de verdedi ging van zijn bestaan bereid alle krachten te geven en elke last te dragen. Misschien is het. zo ging de minis ter verder, gunstig voor Duitsland, dat zijn vijanden de vastberaden wil tot overwinning onderschatten, want wan neer zij zouden weten boe standvastig het gehele Duitse volk de lasten van deze geweldige worsteling op zich neemt, zouden zL1 mogelijk niet wagen wat zij van plan zLln en voorbereiden: de Invasie. Dr. Göbbels zette uiteen in welke dwangpositie Churchill en Roosevelt zich bevinden. Zij zijn, zij het ook om verschillende redenen, gedwongen zo'n gevaarlijke onderneming te wagen. En hier zal eventueel een militaire kracht meting gehouden worden, die het snij punt van deze oorlog zal vormen en de beslissing rijp zal maken. De vijand, die voor het geweldigste militaire risico zijner historie staat, moet thans reeds erkennen In de luchtoorlog twee fundamentele tegen slagen op zijn rekening te moeten boeken HU is er niet in geslaagd het Duitse moreel te breken en het ls hem bovendien ook niet gelukt de Duitse bewapeningsproductie in haar kern te treffen of ook slechts een van haar vitale organen beslissend te kwetsen. Ten aanzien van de kansen der overwinning van de Spil, verklaarde de minister, dat deze thans vele troeven in handen heeft. Over niet al te lange tijd zal het initiatief weer naar Duitsland overgaan en langzaam maar zeker zal de tijde lijke technische voorsprong van den vijand niet alleen worden ingehaald, maar zal bovendien zelfs een voor sprong verworven worden. Het is voor het Duitse volk een historisch geluk tijdens de oorlog onder de leiding te staan van een man, die met onwrikbare kracht en zonder dwaling de natie door alle gevaren leidt. Ook wij zullen eens de grote kans krijgen. Wij moeten ons met alle ons ter beschikking staande materiële en morele krach ten voorbereiden op dit ogenblik. Paasfeesten voor kinderen, waarvan de va in het buitenland wérkt DEN HAAG. 14 Maart. De tra ditie getrouw hëeit de gemeenschap „Vreugde en Arbeid" van het Neder landse Arbeidsfront, in samenwer king met de Nederlandse Volksdienst, een groot aantal Paasfeesten geor ganiseerd voor de kinderen, waarvan de vader in het buitenland werkt. Juist deze kinderen kunnen recht doen gelden op iets bijzonders en „Vreugde en Arbeid" wil hun der halve wederom een verrassing be reiden. Tienduizenden jongens en meisjes hebben de laatste jaren aan deze bijzondere Pass- en Kerstfeesten deelgenomen. Thans worden weder om ongeveer 20.000 kinderen in de gelegenheid gesteld zulk een feest bij te wonen. Het is niet noodzake lijk, dat de vader lid is van het Nederlandse Arbeidsfront, als enige voorwaarde geldt, dat de vader werk zaam is in het buitenland. Uiteraard zijn aan de deelneming geen kosten verbonden. Alleen kinderen van zes tot en met dertien jaar komen voor deze Paasfeesten in aanmerking. Aanmelding dient te geschieden bij de betreffende kantoren van het Nederlandse Arbeidsfront. De fees- „Fagade. alles is fagadel" roept de Mirakelridder uit in het stuk van Lope de Vega. dat nu juist het gezel schap van de Amsterdamse Stads- schouivburg met zoveel succes op zijn repertoire heeft staan. Deze avontu rier-oplichter heeft een juist inzicht in het begoochelende en bedriege- lijke van 'schone gevels. Hij weet, wat er zich vaak achter verbergt en hij weet zichzelf als handige boeren jongen waarlijk heel vermakelijk te camoufleren achter een ridderlijke De heer H. W.\Alings, die eerst bij Allert de Lange een Heemschut deeltje „Amsterdamse Gevelstenen" in het licht gal (134 blz.) en die dat nu heel kort er na nog eens, letter lijk, dunnetjes overdoet met een boekje over gevelstenen in de serie vati de Amsterdamse commissie voor Heemkunde (48 blz.. Stadsdrukkerij) heeft weinig oog voor het bedriege- lijke van gevels. Hij neemt zijn ge velstenen 'en uithangtekens heel se rieus en ls in alle opzichten een ern stig liefhebber. Hij somt tientallen, nee honderden op en vertelt van alle iets wetens waardigs. Bovendien hebben zijn boekjes, die elkaar gedeeltelijk over lappen. omtrent meer illustraties dan pagina's, zodat men zich de ver rekijker die de heer AliTigs voor serieus gevelstenenonderzoek onont beerlijk acht voorlopig kan sparen en een heleboel stenen op zijn gemak in deze boekjes kan bekijken. Het is jammer, dat verwijzingen naar moderne uithangtekens en ge velstenen ontbreken. Heemkunde is niet iets antiquarisch. Heemkunde moet in het volle leven staan en vooral in het volle leven werken Dat inzicht kan men nog niet vol doende bespeuren in de 'werkzaam heid van de Amsterdamse commis sie voor de heemkunde, die nog te veel naar de kant van de liefhebbers en te weinig naar de kant van. de levenwekkers georiënteerd ls. Eén metalen jager als windwijzer (wind wijzers horen ook bij de uithangte kens, al worden ze hier vergeten) van Gispen uit 1939 is meer waard dan honderd steentjes uit 1539, om dat het belangrijker is, dat ons volk zo als het nu reilt en zeilt nog ver siert en afficheert en etaleert, dan wat er resteert in een „gevelstenen- museum". Van etaleren gesproken: Alings vergeet, dat de moderne eta lage- en gevelvcrsiering tot en met dè klok en Blookertijd, de sigaretten reclame en het neonlicht elementen bevat, die de voortzetting zijn van het vaste affiche, dat gevelsteen heette. En dat er ook nog heel aardige mo derne gevelstenen gehakt en inge metseld worden! Brillen, sigaren, varkens, klokken, stoelen, ja wat niet al hangt er verder tegenwoordig uit... vulpennen, noem maar op. Waarom zouden wij ook niet onze eigen tijd behandelen en het merkwaardige tijdig verzamelen, opdat wij als levende onder de le venden. in onze eigen dagen nog in vloed kunnen oefenen? Dat lijkt mij belangrijker, dan dat wij het aan een ver nageslacht overlaten, onze verspreide 'erfenis door liefhebbers te laten ordenen en beschrijven. TIJL AMSTERDAM, 15 Maart. De recherche heeft in deze tijd haar speciale moeilijkheden. Of, laten we liever zeggen, vele recher cheurs hebben die. En die moeilijk heden zijn van tweeërlei aard. In de eerste plaats: de uiterlijke. De Huizen van Bewaring en de po litiecellen zijn overvol, waardoor het geregeld voorkomt, dat inbrekers en dieven, op heterdaad betrapt, na lut tele uren weer moeten worden vrij gelaten en er andermaal op uit trekken. De rechtbanken zijn. ook al door de gestegen criminaliteit, over- kropt met werk. Zo liggen er steeds enige maanden tussen daad en straf, wat vooral bij beginnende misdadi gers. maar toch ook bij geroutineer- den. de preventieve werking van de straf niet bevordert. De straffen zijn niet gestegen in evenredigheid met de criminaliteit. De politie moet zeer vele objecten, veel meer dan vroeger, bewaken, waardoor vele mensen aan de normale dienst worden onttrok ken. En zo zijn er nog meer uiter lijke moeilijkheden aan te voeren, die, dat begrijpen wij zeer goed. het recherchewerk niet prettiger maken. Innerlijke moeilijkheden zijn er ook. En die zijn ernstiger, want zij zijn een tijdsverschijnsel. Iedereen doet in zijn werk. in zijn dagelijkse omgeving, de ervaring op. dat de energie van vele mensen verslapt. Er is een grote incongruentie ontstaan tussen het leven van den man. die hard werkt voor een klein salaris en den man, die niets doet dan wat par tijtjes „ongeregeld" verkopen, in het groot of in het klein, en daarvan royaal bestaan kan. De gewone man staat in een wereld, die hem ver bijstert. Rondom hem ziet hij knoeiers rijk worden, hij ziet een re volutie zich voltrekken, die buiten hem om, of liever over hem heen gaat, hij voelt aan den lijve tal van maatregelen waarvan de diepere zin hem ten enen male ontgaat. En ook de rechercheur is maar een gewoon mens, zij het dan een mens, bij wien uit hoofde van zijn functie als beschermer van ons aller lijf en goed de plichtsbetrachting en het plichtsgevoel nog veel sterker ont wikkeld zouden moeten zijn dan bij anderen. Maar die moeilijkheden gelden voor ieder lid van de recherche en toch zijn er velen, die hun plicht behoor lijk vervullen, in alle rangen. Wij willen deze moeilijkheden niet onderschatten, vooral niet wanneer zij van politieke aard zijn. Een rechercheur komt nu eenmaal gemakkelijker voor een gewetensconflict te staan dan iemand die een ambacht uit oefent. Maar er is toch één punt. waarop alle geargumenteer met moeilijkheden, die uit de tijd ten zullen in de volgende plaatsen worden gehouden: op 3 April in: Alkmaar, Breda, Groningen, Hilversum. Tilburg en Zaandam; op 4 April in: Arnhem. Eindhoven, Den Bosch, Leeuwarden, Nijmegen en Zutphen; op 5 April in: Deventer, Doetin- chem, Maastricht, Schiedam en Utrecht: op 6 April In: Amsterdam. Dene kamp, Enschede. Mcppel en Rotter dam; op 7 April in: Den Haag; op 8 April in: Amersfoort. Haar lem, Leiden, Rhenen en Veendam. In Frans Marokko is liet tot grote protest betogingen gekomen, omdat de Gaullisten steeds verdere recruteringen uitvoeren en omdat 3000 Arabieren naar de gevaarlijkste punten van Zuld-Itallë zijn verplaatst. Taak van de hulp voortspruiten, moet ophouden. Dat is het punt. waar de recher cheur op een stelletje dieven stoot of een waarschuwing krijgt waardoor net hem mogelijk wordt, een beruchten inbreker in de kraag te grijpen. Dat is. ver van alle politiek, een zaak van eenvoudige bescherming van de eigendommen van de bui-gerij. Wij weten zeer wel. dat deze kwestie de voortdurende aandacht heeft van de hogere leiding der Am sterdamse politie. Wij weten, dat ge daan wordt, wat er onder de huidige omstandigheden gedaan kan worden, om het kwaad de kop in te druk ken Want het is een heel ernstig en heel gevaarlijk werk. wanneer in een toch reeds ontwrichte maat schappij, waar de criminaliteit ook op economisch gebied hand over hand toeneemt, een deel der recher che niet haar uiterste best doet bij de bestrijding van de misdaad, van de inbraken en diefstallen waardoor eenvoudige lieden vaak zeer ernstig gedupeerd worden. En zo lang er rechercheurs zijn, die hun taak naar behoren verrich ten. zolang de dagbladen melding kunnen maken van successen van de recherche, die. naar de practijk leert, steeds weer door bepaalde leden van het corps behaald worden, zo lang moet het ook den anderen leden van het recherchecorps mogelijk zijn. de bevolking van de hoofdstad beter dan in de laatste Jaren te bescher men tegen de economische misdrij ven als inbraak en diefstal. Openbare vergadering N.A.F. De openbare ledenvergadering van het Nederlands Arbeidsfront, dlo hedenavond in de Stadsgehoorzaal zal worden gehouden en waar de" heer H. Bongaerds zal spreken, vangt te hall acht precies aan. Op deze ver gadering zal gelegenheid worden ge geven tot het stellen van vragen. EXAMEN APOTHEKERSADSISTENT. Leiden: Geslaagd voor het examen van apothekersadslsten: mej. G. J. Wttjens te Den Haag. mej. J M. Simons te Lelden en mej. C. M. v. Beukermg te Lelden. posten BERLIJN. 15 Maart- Sterke formaties Duitse gevechtsvliegtuigen hebben gisteren kort voor midder nacht een grote aanval op Londen gedaan. Bij de duizenden brisant- en brandbommen, die zij lieten vallen, waren er ook van het zwaarste kali ber. Toen de aanvalsgolven, die het laatst door de versperring van het afweervuur braken, haar bommen lie ten vallen, konden reeds uitgebreide branden worden waargenomen. De aanval werd gedaan bij heldere ma neschijn en uitstekend zicht, en duur de een half uur. Bij deze Duitse luchtaanval is boven Zuid-Engeland een der hef tigste luchtslagen van dit jaar tegen de sterke Duitse formatie geleverd. In eskaderformatie naderden de Duitse bommenwerpers de hoofdstad. Op een zeer bekende Londense wijk viel een regen van brandbommen. De reddingsploegen waren de gehele nacht bezig. Nieuwe wèpens Na eerst thans in Duitse staf- Kringen bekend wordt gemaakt. hebben aan de laatste aan vallen op Londen nieuwe Duitse bommenwerpers deelgenomen. Het zijn vier- en zesmotorige ma chines, die, dank zij de grote elasticiteit hunner motorkracht, tot zeer verrassende manoeuvres in staat zijn. Zij kunnen zeer snel stijgen, waardoor zij de luchtdoel- artillerie betrekkelijk snel kun nen ontwijken. Ten dele bestaan deze machines uit variaties op het grote transportvliegtuig „Gi gant" en ten dele uit nieuwe ty pes vliegtuigen met dubbele romp. De bommenlast. welke zij kunnen meevoeren is zeer groot. Nader wordt nog medegedeeld, dat de boven Londen neergewor pen bommen met moderne explo sieve stoffen geladen waren, die een achtvoudige uitwerking in verhouding tot de vroeger ge bruikte ladingen hebben. Het ka liber der bommen is niet ver anderd. De laatste tijd hebben wij geregeld berichten gebracht over het openen van „hulpposten Moeder en Kind" van de Ned. Volksdienst en daarbij in het kort vermeld, wat de bedoe ling van deze hulpposten is. Het is echter goed, nog eens uitvoerig de taak van deze instellingen te belich ten. Haar werkzaamheden strekken zich uit over alle arbeidsterreinen, die betrekking hebben op moeder en kind. Zo houdt men zich bezig met het achterhalen van jeugdige per sonen, wier opvoeding verwaarloosd wordt, of waarbij het gevaar bestaat, dat de opvoeding verwaarloosd zal worden. Deze verwaarloosde kinde ren worden ondergebracht in gezin nen. die voor opneming van een pleegkind in aanmerking willen komen en waarvan de zekerheid be staat. dat de kinderen er goed ver zorgd zijn. Een voornaam onderdeel van het werk is de medewerking bij de hulp verlening aan moeders, kleuters en zuigelingen. Op de hulppost kan de moeder adviezen krijgen van den dokter, die daar op geregelde tijden zitting houdt. Het naleven van deze adviezen wordt gecontroleerd. Ook voor de opvoeding der kinderen en in de huishouding wordt hulp ver leend. Na overleg met het buurt- schapshoofd beslist, de leiding van de-post of men al of niet voor hulp in aanmerking komt. Uitzending Via de hulppost kunnen moeders, die hieraan behoefte hebben, uitge zonden worden naar tehuizen in ons land. Zowel gedurende de afwezig heid van de moeder, als enige tijd na haar terugkeer, wordt het gezin verzorgd, opdat de uitzending een blijvend resultaat zal hebben. Ook zieke en werkende moeders van kinderrijke gezinnen kunnen een gezinsverzorgster toegewezen krijgen. Kinderen, die uitgezonden willen worden naar binnen- of buitenlandse pleegouders, worden op de hulppost onderzocht. De adressen dezer pleeg ouders werden eveneens op de hulp post verzameld en gecontroleerd. Zoals bekend, heeft de Nederlandse Volksdienst in verschillende plaatsen kinderdagverblijven ingericht. In de hulpverlening aan en de verzorging van gezinnen, waarvan de kinderen in zo'n verblijf zijn opgenomen, heeft de hulppost eveneens een groot aan deel. Het is een verheugend verschijn sel, dat de Nederlandse Volksdienst, ondanks vele. door de tijdsomstandig heden veroorzaakte, moeilijkheden, nog steeds kans ziet geregeld nieuwe „hulpposten Moeder en Kind" te openen. Thans wordt het werk der hulpposten door velen nog niet be grepen. Het zal echter niet lang duren, of deze zegenrijke instellingen zullen een blijvende plaats in het hart van ons volk veroverd hebben. DEN HAAG. 15 Mrt. Dezer dagen zijn op verschillende, plaatsen In het land door de politic op ver zoek van de Nederlandse Kultuur kamer z.g. „Kitsch"-zaken, welke schilderijen van zeer twijfelachtig kunstzinnig gehalte verkochten, ge sloten. De betrokken handelaren waren niet In het bezit van een bewijs van aanmelding voor het lidmaatschap der Nederlandse Kultuurkamer, of waren4 voor het lidmaatschap afge wezen.' In verband met het bovenstaande maakt de Nederlandse Kultuurkamer het volgende bekend: Het. ingrijpen van de politie in z.g „Kitsch"-zaken zal stelselmatig worden voortgezet in het kader van een algehele sanering van de kunst handel, waai-van de uitwassen de laatste tijd schrikbarende vormen hadden aangenomen. Nogmaals zij medegedeeld, dat het verkopen van schilderijen verboden is door hen. die niet in het bezit zijn van een bewijs van aanmelding voor het lidmaat schap der Nederlandse Kultuur kamer. Daarnaast is het ver kopen van schilderijen door rij wielhandelaren. sigarenwinke liers, handelaren in mode-artike len en soortgelijke personen ver boden. Eveneens wordt onder de aandacht van belanghebbenden gebracht, dat kunsthandelaren, die na 1 Januari 1941 een kunstzaak hebben geopend, slechts bij zeer hoge uitzondering tot het lidmaatschap van de Neder landse Kultuurkamer zullen worden toegelaten. Speciaal de verkoop van kunst producten, welke als z.g. „Kitsch" moeten worden beschouwd, zal met kracht worden tegengegaan. Aan hen. die op grond van boven staande bepalingen hun werkzaam heden niet langer mogen voortzet ten, wordt aangeraden ten spoedigste daarmede op te houden. Openingsbijeenkomsl in Utrecht AMSTERDAM. 15 Mrt. Verleden jaar proclameerde de Leider van het Nederlandse Arbeidsfront op de 21e Maart voor de eerste maal de „Dag van de werkende Jeugd" en hij be sliste. dat deze dag in het vervolg elk jaar op dezelfde dag gevierd zou worden. Nog slechts enkele dagen scheiden ons van het ogenblik, dat de lente weer haar intrede zal doen. Dan duurt het niet lang meer, of de na tuur zal in stralende pracht gehuld zijn en de laatste sporen van de winter, die de mensheid dit jaar voor veel kou en ellende bespaarde, zul len uitgewist worden. De lente is een feest van blijheid èn van nieuw le ven. Het oude vergaat, en het nieuwe bloeit op. Is er daarom een schonere combinatie mogelijk om de eerste lentedag tevens een dag te doen zijn van het opgroeiende geslacht, van de jeugd? De „Dag van de werkende jeugd" valt tevens in een „week van de wer kende jeugd", die van 19 t.m. 25 Maart gehouden wordt. Het Neder landse Arbeidsfront organiseert deze week binnen het kader van een betere instelling van de Nederlandse jeugd mei betrekking tot de arbeid. Het gaat van het standpunt uit, dat het Arbeidsfront naast zijn Ideële opgave tot taak heeft, de sociale en economische belangen van den Ne derlandsen werker dus evenzeer van den bedrijfsvoerder en de wer kende jeugd te dienen, en het acht het voor de ontplooiing van een ge zond bedrijfsleven mede noodzakelijk, dat de jeugd, die ln het bedrijfsle ven wordt opgenomen, zich niet al leen een goede vakkennis eigen kan maken, doch ook verantwoordelijk heidsgevoel ten opzichte van het eigen volk en daarmede van het bedrijf bezit. De „Week van de werkende Jeugd" wordt geopend op 19 Maart as. om 14 uur in de Stadsschouwburg te Utrecht, waar de Arbeidsfrontleider H. J. Woudenberg en de leider van het Arbeidsgebied Jeugd, Th. C. J. Knol, het woord zullen voeren. Op deze openingsbijeenkomst, die door muziek van een radio-orkest en decla matie wordt opgeluisterd, zullen alle jeugdmedewerkers en medewerksters aanwezig zijn, terwijl tevens fed rc provincie door een deputatie van vijf jongens en vijf meisjes vertegenwoor digd zal zijn. Voorts worden ook ln de volgende plaatsen jeugdbij eenkomsten gehou den: op 20 Maart in Amsterdam, Bel- levue. 19.30 uur: op 21 Maart in Den Haag. Pulchri Studio. 19.30 uur: op 22 Maart in Tilburg, zaal Remmers, 19.30 uur; op 23 Maart in Maastricht. Redoutezaal. 19 uur en op 25 Maart in Utrecht. N.V.-Huis, 15 uur. VOLKSCULTUUR EN KUNST Dr. Nicolaas Japikse overleden In dr N. jRpllcse. die dezer dagen H Den Haag op 71-Jarlge leeftijd overleed, ls een man van bijzonder gezag in de wetenschappelijke we reld en een van onze bekwaamste ge schiedkundigen heengegaan. Zijn vele geschriften hebben hem ook bulten de kring van geschiedschrijvers een roep bezorgd, welke lang over dc dood heen zal blijven klinken. Zijn studies over Prins Willem III. waarvoor hem ln 1935 de Wijnaendts-Franckenprijs werd toegekend op voorstel van het bestuur van de Maatschappij der Ned. Letterkunde en over Johan de Wltt behorentot de veel gelezen In 1872 te Joure geboren doorliep hij ln zijn Jongelingsjaren H.B.S. zo wel als Gymnasium en zijn daarop volgende studie aan de Leldse univer siteit werd met- zijn promotie ln 1900 bekroond. Reeds geeft de titel van zijn proefschrift, „De verwikkelingen tussen de Republiek en Engeland van 1660—1665". aan ln welke richting zich zijn historische studies zouden, ontwikkelen ln tal van daarop vol gende opstellen en uitgebreidere ge schriften heeft dr. Japikse de moge lijkheden van een blijvende verbete ring van de betrekkingen tussen de West-Europese mogendheden, bestu deerd. Ook met dc schuldvraag aan de vorige wereldoorlog heeft hij zich zowel ln zijn werkkamer als in het Intern. Comité tot onderzoek naar de oorzaken van deze oorlog, waarvan hij sinds de oprichting deel uitmaak te. beziggehouden. Naar aanleiding van deze laatste functie nodigde de Berlljnse Universiteit hem ln 1938 uit tot het houden van een voor dracht ln de Rijkshoofdstad, waar de historicus zijn daadwerkelijk streven naar betere betrekkingen tussen Duitsland en Engeland, alsmede tus sen Nederland en Duitsland toelichtte. Het eigen land zag hem sinds 1910 als onderdirecteur, sinds 1918 als directeur van het Bureau Geschied kundige Publicaties. Jarenlang ls hij als redacteur van de „Bijdragen voor vaderlandse geschiedenis en oudheid kunde" opgetreden. De première van het toneelwerk ..Pleter Breughel" van Fcllx Timmermans en Karei Jacob6 ls te Krakau met groot succes gegeven. In een necrologie van dr H. W. van Loon deed een schrijffout vaststellen: Voor zijn persoonlijkheid getuigde... Bedoeld was: Tegen enz. SPORTNIEUWS P.S.V.Longa op het terrein van Eindhoven EINDHOVEN. 15 Maait. De he- slissingswedstrijd PSV— Longa op 26 Maart zal niet op het terrein van de Kanaries te Den Bosch worden ge speeld. doch op het terrein van Eind hoven. Met goedvinden van beide clubs is er geloot tussen het terrein van Willem II of dat van Eindhoven, met bovengenoemd resultaat. Voetbalprogramma DEN HAAG, 14 Maart Voor de voetbalcompetitie van de N.V.B wordt Zondag nog één wedstrijd gespeeld der eerste klasse, n.l. ln district 6. tussen Heerenveen en Veendam voor de tweede klasse worden ge speeld: District 3: tweede klasse a: Ellermark—Borne en Hengclo-Phenlx: District 4: tweede klasse b: Klmbrla Slttardse Boys; District 6: tweede klasse b: EramenGRC, BatoWol- tersum en MuntendamHelpman Voor de kampioenscompetitie der tweede klasse worden Zondag a.s :n district 4 de volgende wedstrijden ge speeld: tweede klasse a: Waubachse BoysLlmburgla (18 Maart i: tweede klasse c: VVVDe Valk en tweede klasse d: Schljndel—TSC De Kriegsmarine in beeld ln «Je étalages van Galeries Modernes, Utrecht, L. Vlestraat, De Bijenkorf, Amsterdam en Den llaag, vimll n een over/.U-ht van de mogelijkheden, welke voor Nederlanders zijn open gesteld bij de Kriegsmarine. Interessante foto's en zeer fraai uitgewerkte scheepsmodellen doen liet hart van lederen Jongen sneller kloppen. Dc verduistering begint boden om 18.45 en eindigt 6.45 uur Maan op 0.43, ondoi 9.2? 17 Maart L.K., 24 Maart N.M, 31 Maart EJL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1