HET DAGBLAD Afweerslag neemt toe in hevigheid VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Strijd om startgelden Duits weermachtsbericht Ontruiming van de stad Oeman Het Protectoraat bestaat vijf jaar Britse plannen tegen Burma mislukt Duikboot successen 14 duikbootjagers vernietigd Strijd in Zuidelijke sector is zeer beweeglijk Aanvallen op twee vleugels Ierland wijst eisen van Geweigerd met de Spil te breken Amerikaanse de hand Het is niet alles... Kruidenier is ook maar een mens Antwoord op boze brieven-schrijvers Zuid-Limburg wil geen grote bedragen betalen Comité onderhandelt met renners Aanvallen afgeslagen in Noordelijke sector HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 10 Maart, Het opperbevel der weermacht deelt mede: Een duikbootjager heeft op de Zwa.te Zee een Sowjetduikboot ver nietigd. In het gebied ten Zuidwesten van Kriwoi Rog hield de sterke vijande lijke druk aan. In energieke tegen aanvallen werden de bolsjewisten op verscheidene punten teruggeworpen, daarbij werden vrij sterke Sowjet- gevechtsgroepen vernietigd of uiteen geslagen. In de sectoren ten Westen van Kirowograd. ten Zuidwesten van Swenigorodka. ten Zuiden van SJe- petowka en ten Zuidwesten van Jampol nam de afweerslag in hevig heid toe. Terwijl de met overmach tige strijdkrachten ondernomen vij andelijke aanvallen op talrijke plaat sen faalden, konden de bolsjewisten in enkele sectoren terrein winnen. In de loop van zware gevechten werd de stad Oeman opgegeven Een-en- negentig vijandelijke pantserwagens werden gisteren in deze gevechtsge- bieden vernietigd. In de centrale sector kwam het slechts tot gevechtshandelingen van plaatselijke betekenis. Aan het front tussen NowoSokol- niki en het Meer van Pskow misluk ten vrij krachtige, door pantserwa gens en slagvliegtuigen ondersteunde, vijandelijke aanvallen in hevige ge vechten, nadat 29 vijandelijke pant serwagens waren stukgeschoten Plaatselijke penetraties werden door onmiddellijke tegenaanvallen opge heven of afgegrendeld. Bewakingsvaartuigetn der marine schoten boven de golf van Narwa vijf Sowjet-bommenwerpers neer. Duitse jagers en luchtdoelgeschut bij een vijandelijke nachtelijke aanval op Reval 21. Aan de Italiaanse fronten werden bij levendiger gevechtsbedrijvigheid plaatselijke aanvallen van den vijand afgeslagen en met succes eigen stoottroepacties ondernomen. Onze verdragende artillerie plaatste bij de operaties tegen vijandelijke losplaat sen in het gebied van Anzio en Net- tuno treffers op munitie- en benzine opslagplaatsen. Hevige ontploffingen werden waargenomen. Berlijn was in de middaguren van 9 Maart wederom het doelwit van een terreuraanval der Amerikaanse luchtmacht. Door het krachtig af- weervuur werden de aanvallende formaties verstrooid en een gecon centreerde aanval belet. Onder de bescherming van eer aaneengesloten nevel- en wolkenlaag lieten zij bri sant- en brandbommen vallen op verschillende woonwijken en op de randgebieden, waardoor schade en verliezen onder de bevolking ont stonden. Bovendien liet de vijand op ver scheidene plaatsen in West- en Noord- Duitsland lukraak brisant- en brand- BERLIJN. 11 Maart. Naar aan leiding van het feit. dat op 15 Maart voor vijf Jaar het Protectoraat Bohe- men en Moravlë ls opgericht, heeft te Berlijn de minister voor volksvoor lichting en onderwijs ln Bohemen en Moravlë. het woord gevoerd over de nieuwe orde ln dit gèbled sedert het historische besluit van president dr. Hacha. waardoor het Tsjechische volk gesteld werd onder de bescherming van den FUhrer van het Groot Duitse Rijk. In economisch opzicht zijn de moeilijkheden gering geweest aange zien de Boheemse landen ln Duitsland 20 Jaar lang hun besten afnemer had den gehad. In sociaal opzicht werden gTote verbeteringen aangebracht. De Tsjech wordt ook thans ln Duitsland niet als een vreemdeling beschouwd. HIJ ls een burger van het rijk, met dezelfde rechten. Het schoolwezen in het Protectoraat ls thans veel beter dan ten tijde van de republiek. On danks vier en een half Jaar oorlog ls het Tsjechische volk geen oorlogs lening opgelegd De Tsjech ls volko men meester van zijn spaargelden. De Tsjechen leven thans ln rustig vertrouwen ln het Rijk Ondanks alle vijandelijke agitatie neigt het Tsje chische volk steeds meer naar Duits land. Een laatste, beslissende omme keer ln deze richting ls gekomen, toen bekend werd, dat Benesj ln Moscou een bondgenootschap had gesloten. Het Tsjechische volk viert de 15e Maart als een feestdag, die tegelijk voor de Tsjechen een wederopstanding betekent. SJANGHAI. 11 Maart, Naar de Japanse militaire woordvoerder heeft meegedeeld, heeft de Engels-Indische zevende divisie aan de grens tussen Indië en Burma ee i vernietigende nederlaag geleden. Verreweg het grootste deel dezer divisie is geval len. De geallieerde plannen voor her overing van Burma kunnen nu defi nitief als mislukt worden beschouwd, aangezien met het oog op de nade rende regenperiode elk offensief van grote omvang voor onbepaalde tijd moet worden uitgesteld. Finse Rijksdag bijeen HELSINKI. 11 Maart. De Finse Rijksdag is gisteren van 14 tot 15 uur voor een gewone zitting bijeen geweest. Een aantal wetsvoorstellen van minder belang werd behandeld. De volgende bijeenkomst van d Rijksdag is bepaald op 14 Maart. Het Finse nieuwsbureau verklaart gemachtigd te zijn het door het Zweedse blad „M orgentidnin- gen" gepubliceerde bericht, volgens hetwelk de Amerikaanse regering do r haar vertegenwoordiger in Hel sinki. Gullion. de Finse regering had doen weten, dat de Ver. Staten de diplomatieke betrekkingen met Fin land zouden verbreken, wanneer de Finnen geen verdrag met de Sowjet- Unie tot stand zouden brengen, als volkomen ongegrond tegen te spre ken. Farrell definitief president van Argentinië STOCKHOLM, 11 Maart Gene- raai Edelmiro Farrell heeft het pre sidentschap van Argentinië op zich genomen, aldus een officieel commu niqué. dat Vrijdagavond in Buenos Aires is gepubliceerd. bommen vallen. Tengevolge van de buitengewone ongunstige afweervoor- waarden, werden slechts door lucht doelgeschut negen vijandelijke vlieg tuigen neergeshoten. In de afgelopen nacht lieten Britse stoorvliegtuigen bommen vallen op plaatsen in West-Duitsland, In de periode van 1 tot 10 Maart werden door vlootstrijdkrachten. af weergeschut van koopvaardijschepen en marineluchtdoelgeschut 25 vijan delijke vliegtuigen vernield. BERLIJN, 11 Maart. Zo juist zijn hier nieuwe successen van de Duitse duikboten bekend gemaakt. In de Noordelijke IJszee, op de At lantische Oceaan en in de Middel landse Zee werden in de strijd te gen convooibescheruiings-vaartuigen en uit groepen vijandelijke duikboot- jagers in totaal veertien begeleiden de torpedojagers en andere bescher mingsvaartuigen tot zinken ge bracht en bovendien drie vliegtui gen neergeschoten. Deze nieuwe slag. toegebracht aan de verschillende typen van anglo- Amerikaanse anti-duikbootvaartuigen valt samen met de periodieke publi catie der gemeenschappelijke ver klaring van Churchill en Roosevelt over de stand van de duikbootoorlog, welke, zo merkt men in Berlijnse marinekringen op, ook voor de maand Februari met geen woord in gaat op de grote verliezen aan con- vooi-torpedojagers. Dit is te opval lender. omdat sedert 24 September 1943 in totaal 101 beschermingsvaar tuigen van alle groepen en typen alleen door Duitse duikboten tot zin ken gebracht werden. Omtrent de nieuwe successen wordt nog vernomen, dat twee tor pedojagers vlak voor Nettuno in de grond werden geboord, de ene des middags om 2 uur, de andere des avonds in de schemering. Een derde vaartuig, een korvet, zonk in de om geving van Bengasi. Verder werden van een convooi, ten dele in de on middellijke nabijheid daarvan, an derdeels van de beveiliging op ver dere afstand, in de wateren ten Westen van het Bereneiland, vier convooi-torpedojagers vernietigd. Verloven voor arbeiders ingetrokken (Van onze correspondente.) BERLIJN. 11 Maart. Met in gang van 6 Maart 1944 zijn om be grijpelijke redenen alle transport treinen tot 15 Mei uitgevallen, waardoor ook alle verloven voor de Nederlandse arbeiders in het bui tenrand tót die datum'zijn inge trokken. Alleen in zeer dringende gevallen als zware ziekte of overlijden van ouders, vrouw of kinderen kan een uitzondering op deze bepaling wor den gemaakt. Toestemming voor een verlofreis wordt alleen gegeven, wanneer de ernstige ziekte of het sterfgeval in Nederland door de be voegde Duitse instantie de deut- sche Fachberater bij het gewestelijk arbeidsbureau, is bevestigd. Amerikanen vergisten zich in Truk (Speciale correspondentie). BERLIJN. 11 Maart. Naar „United Prêss" meldt geeft men te Washington onomwonden toe. dat men zich met de raid op het Japanse vlootsteunpunt Truk vergist heeft en dat Truk in het geheel niet het voornaamste vlootsteunpunt der Ja panners is geweest. Toen de Ameri kaanse vloot voor Truk verscheen, bleek het eiland noch over een droog dok noch over andere Installaties te beschikken, welke tot een vlootsteun punt van enige betekenis plegen te behoren. In Frankrijk ls het gebruik van electrlsche stroom opnieuw beperkt. Minder belangrijke Industrieën moe ten per week enkele dagen sluiten. Café's en restaurants sluiten twee dagen, bioscopen vier dagen per week. De Australische minister-presi dent zal zich naar Engeland begeven om met Churchill te confereren. De regering der V.S. heeft een contract voor 4000 achtmotorige hou ten vllegboten met Kalser geannul- leerd. Er wordt aan herinnerd dat verscheidene der door Kalser gebouw de schepen doormidden zijn gebroken. Het Engelse parlement zal een delegatie vai. het Amerikaanse Con gres uitnodigen voor een bezoek aan Engeland. Ie JAARGANS No. 60 LD ZATERDAG II MAART 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. rer week of f 2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 Postbus 65 BERLIJN. 11 Maart. De strijd in de Zuidelijke sector van het Ooste lijke front heeft nog steeds zijn hoogtepunt niet bereikt. De Sowjet russische legerleiding heeft blijkbaar het gehele zwaartepunt van het offen sief hier gelegd en het schijnt haar bedoeling te zijn dit gedeelte van het Duitse front nog voor de mod- derperiode te liquideren. Uit de ontwikkeling van de strijd der laatste dagen blijkt, dat de ope raties van het rode leger beschouwd moeten worden ale doorbraakopera- ties op de twee vleugels. Op de Westelijke vleugel hebben de Duitse troepen voor de Sowjet russische overmacht enig terrein moeten prijsgeven. De bolsjewisten, die van Sjepetowka uit naar het Zuiden in de richting van Tarnopol en Proskoerow zijn opgerukt en daar bij reeds eerstgenoemde stad waren binnengedrongen, zijn door de Duit sers. die van het Westen uit tegen aanvallen hebben ondernomen, weder hieruit verdreven. Ook een stuk van de spoorweg LembergOdessa, dat in Sowjetrussische handen was. kon hierbij gedeeltelijk worden heroverd. De strijd in deze sector draagt een zeer beweeglijk karakter. Hetzelfde geldt voor de Oostelijke vleugel, waar het. zwaartepunt van de strijd ten Zuidwesten van Kriwoi Rog ligt. De aanvallen der bolsjewis ten zijn hier overwegend naar het Westen gericht. Van Swenigorodka en Kirowograd uit richten zij boven dien van het Noorden uit hun aan vallen op het, in een naar de Dnjepr gerichte boog verlopende Duitse front. Onder de druk-dezer aanval len hebben de Duitsers de stad Oeman opgegeven, om aldus strijd krachten vrij te kunnen maken voor tegenmaatregelen in de ongetwijfeld belangrijke sector van Kriwoi Rog. waar de Sowjetrussische legerleiding een sterke troepenmacht heeft ge concentreerd. die door haar over macht de Duitse verdediging terug heeft kunnen dringen. Te Berlijn geeft men uiting aan de verwachting, dat met het voortschrijden der Duit se tegenmaatregelen een geleidelijke stabilisatie in deze sector zal intre den. Gedurende de stormloop van de Sowjets. betrekt een afdeling politie nieuwe stellingen in het gevechts- gebied van Newel De voorste bun kerstelling meldt aan het regiment dat ze gereed is. (ff P.K. loto Heinemann/EM-Orb) STOCKHOLM. 11 Maart. De Amerikaanse minister van buiten landse zaken, Huil. heeft Vrijdag medegedeeld, dat Ierland een ver zoek der Verenigde Staten de con sulaire en diplomatieke vertegen woordigers van de Spilmogendheden uit Ierland te verwijderen, van de hand heeft gewezen. Een desbetreffend verzoek werd op 21 Februari door den Amerikaan- sen gezant te Dublin aan den Iersen minister-president. De Valera, over handigd. De Valera heeft den gezant onmiddellijk medegedeeld, dat de Ierse regering onmogelijk kon vol doen aan het in de nota voorkomen de verzoek. In de Amerikaanse nota was be weerd. dat de neutraliteit van Ier land ten gunste van de Spilmogend heden en tegen de „verenigde naties" werkt. De Amerikaanse regering had verder de hoop uitgedrukt, dat de door de Ierse regering tot verwijde ring Yan de Duitse en de Japanse vertegenwoordigers in Ierland te ne men maatregelen de vorm van een verbrekeh van alle diplomatieke be trekkingen tussen Ierland en deze landen zou aannemen. In de Ierse antwoordnota wordt verklaard, dat het voldoen aan de eis der Verenigde Staten „de eerste stap in de richting van de oorlog" geweest zou zijn. De Ierse regering kan aan de Amerikaanse voorstellen niet voldoen zonder haar „democra tische missie totaal te verraden". Verder zegt de nota. dat de Ierse neutraliteit de enige wil van volk en parlement belichaamt. Zij ls de lo gische consequentie van de Ierse ge schiedenis en van de opgedwongen verdeling van het nationale grondge bied. De Ierse regering moet onder alle omstandigheden de neutraliteit van de Ierse staat en de democratische levenswijze van het Ierse volk be schermen. Haar houding zal ook verder niet bepaald worden door vrees voor welke maatregelen dan ook. die tegen haar genomen zouden kunnen worden. Tenslotte deelt de nota mede. dat Groot-Brittannië de Ierse regering ervan in kennis heeft gesteld, dat het dit initiatief der Verenigde Sta ten toejuicht. Uit diverse feiten blijkt trouwens reeds, dat de Duitse weerstand in alle sectoren krachtiger wordt. Ook in de Sowjetrussische en Engelse berichten wordt van dit feit gewag gemaakt. Zelfs wordt toegegeven, dat. generaal Sjoekow verschillende ver opgerukte pantsercolonnes heeft moe ten terugtrekken Verder is het op merkelijk. dat de Duitsers nog ner gens in een dwangpositie geraakt zijn. Ondanks de plaatselijke Sowjet russische successen, die enkele dagen geleden voor de Duitsers gevaarlijk dreigden te worden, heeft Von Man- stein nog geen reden gezien, zijn meest Oostelijk gelegen troepen te distanciëren. Uit dit verschijnsel zou de con clusie getrokken kunnen worden dat het Duitse opperbevel zich op het ogenblik in staat acht de belang rijkste en gevaarlijkste oorlogstonelen onder controle te houden en de zeer uitgestrekte vleugel tegen alle aan vallen te beschermen. In Spanje zijn de beperkingen van het benzlne-gebrulk uitgebreid tot een deel van de auto's der over heidslichamen. Het is niet alles goud. wat er blinkt. Zelfs niet alles zwart goud. moet ik leren uit,een aantal brieven, die mij bereiken over een tirade over het zwarte goud, dat men in Amsterdam veiligheidshalve op dekschuiten midden in de grachten legt. Want dat goedje is zo magne tisch en het trekt de mensen on- weerstaanbaar tot zich Er zijn allerlei brieven. Van brand stof fenhandelaren die zeggen, dat zè wèl op bonnen levchfn.- Vem leveran ciers. die wel zouden willen leveren, als ze maar transportgelegenheid hadden en die tegen hun klanten zeggen: ..Als u ze zélf komt halen, kunt u ze krijgen." Maar de meeste indruk maakt op mij toch de brief van een brandstof- fenhandélaardie al sinds Juni, vol gens zijn zeggen, zonder brandstoffen zit „Mijn toewijzing van vorig jaar Juni moet ik nog ontvangen. Deze hoeveelheid zou 7 Februari 1911 aan de mijn zijn opgegeven voor verzen- ding. Ik ontving niets. Ik wendde mij tot de groothandel. Niets! Toen tot de Brandstoffencommis- sie. Weer niets. Tot den Districtsadviseur. Nog eens niets Tot het Rijkskolenbureau... Niets, niets, niets. Tot de mijn Oranje Nassau... minder dan niets! Ik ging de weg van beneden naar boven en daarna omgekeerd van boven naar beneden, maar het resul taat bleef voortdurend niets. Misschien is dit proza slecht (Nee, T.)f maar deze waarheid is in elk geval slecht. Zeker voor mij. (Inder daad, en voor uio klanten. T.). Ik maak me daarover zorgen. Ook terwille van mijn klanten, geloof dat Er zijn noodgevallen, waarin ik dol graag zou helpen, maar ik kan niet. Andere handelaren hebben hun toewijzing in Juni ontvangen. Ik niet. Waar zitten mijn kolen? Ze zijn toch beschikbaar gesteld?" Een hartekreet! Een hartekreet, die verhoord dient te worden. Ik heb het adres genoteerd, van mijn briefschrijver. Zodra hij kolen heelt, geef ik mij bij hem als klant op Maar het is met dezen eerlijken kolenhandelaarals met dien eerlij ken man. dien een koning in een sprookje zocht. Het hemd van dien eerlijken man zou den koning red den. Toen vónd hij dien eerlijken man het was een sprookje) en toen had die kerel geen hemd aan. En zo is het hier ook: hier is een kolen handelaar. die zo eerlijk als goud is en dolgraag zou ik direct met hem in zakelijk contact treden, opdat ik me zou kunnen warmen. Maar he laas: hij heeft geen kolen TIJL. Keuringen Waffen-W enz. Keuringen voor de Waffen-fl. -wacht ha tal Jon In Amersfoort, Landstorm Nederland. Kriegs- niarine en de Germaanse (f In Nederland. Alle Inlichtingen, brochures, reisbiljetten voor de heen- en terugreis verkrijgbaar hij de Nehenstellen der Waffen- ff: Amsterdam. Dam 4; Alk maar. Langectraat 66; Heerlen, Sarnleastraat 25; Groningen, Heerstr. 4fi: Enschede. Hengelo- sestraat 30 en hpr (f -Ersalzkom- mando N'lederlande. Den Haag. Korte Vijverberg 5. 11 Maart: 912.00 uur Arn hem, Café Royal; 1518.00 u. Zwolle, hotel Gljtenbeek; 12 Maart: 912.00 uur Groningen, Heerstr. 46; 1518.00 uur Leeu warden. Huize Sohaaf. Breed- straat; 13 Maart: 914 00 uur voor Amsterdam. Dam 4; 14 Maart: 914.00 uur: Utrecht. N V -Huls. Oudegracbt 245. 15 Maart 9—14 00 uur: Amers foort. Pol. Durchgangslager Leusderweg Een wig in de bolsjewistische massa's. Een beeld uit de zware gevechten van de Duitse pantsergrenadiers in het gebied ten Zuidwesten van Progrebisjttie. ff -pantsergrenadiers van de ff-pantserdivisie Leibstan- darte ff-Adolf Hitler doen samen met eenheaen van het leger, een aanval op de bolsjewistische linies. Op een besneeuwden weg trekken in de avond schemering ravitailleringsvoertuigen en motorordonnansen met belang rijke be>"len naar voren. (ff P.K. foto Bilschel/Orb.-H.) Taxateur-makelaar bleek oplichter ROTTERDAM. 10 Maart. Een weduwe, die eerst zes huisjes bezeten had. moest nu door Maatschappelijk Hulpbetoon ondersteund worden, naar uit een mededeling van den officier van Justitie voor de Rotterdamse rechtbank bleek. Zij las een advertentie van den 49-Jarlgen taxateur-makelaar in onge regelde goederen. J. A. D„ waarin deze zich als tussenpersoon voor het kopen en verkopen van hulzen aanbood en droeg hem op. haar zes huisjes te verkopen. D. slaagde inderdaad met de verkoop en ontving 59 000 gulden en hield daar. na aflossing van de hypotheken en betaling van de be lasting. 16.500 gulden van over. Hier van droeg hU 12.000 gulden niet af. De weduwe dreigde met de politie, waarna hij beloofde duizend gulden per maand te zullen afbetalen. Van deze belofte kwam niets terecht, even min als van de nieuwe plechtige ver klaring om 25 gulden per week al te lossen. Tot overmaat van ramp ging D. nog failliet. De weduwe, die aldus van haar laatste bezit was beroofd, bracht toen de zaak aan het rollen. Voor do rechtbank eiste de officier van Justitie tegen D een jaar gevan genisstraf. Uitspraak over veertien dagen. Geen brood op beschuitbon DEN HAAG. 11 Mrt In den ver volge zal men op de bon voor be schuit geen brood of gebak meer kun nen kopen. Op een bon voor een rantsoen beschuit kan men van he den «f sleetats-verkrijgen 70 gram bom schuit of 75 gram kinderbiscuit, of 100 gram voedingssuiker ln poeder- vorm of 125 gram vocdlngssuiker in vloeibare vorm. of 831 gram kinder meel of 83} gram geheel uit vruchten van tarwe bereide tarwebloem of 83} gram speciaal als kindervoeding be reide gortblocm. De kruideniers zijn boos op ons omdat zij op de weegschaal ge zeten hebben in de krant. En zij schrijven lange brieven, waarin zij betogen, dat ook een kruidenier zijn moeilijkheden heeft, dat hij bedro gen wordt door die „veelgeplaagde huismoeders" waarover wij het had den en dat hij tien procent voor het inwegen niet voor niets krijgt toegewezen. En nu vragen zij een antwoord. Laat ons beginnen met te erken nen. dat. vergeleken bij de vele andere handeldrijvende middenstan ders. de kruideniers helemaal geen slecht figuur slaan, en dat knoeie rijen bij hen minder voorkomen dan bij vele andere categorieën hande laren. Maar de kruideniers moeten zich toch ook eens in gemoede af vragen, of zij er in deze oorlogs jaren hard op achteruit gegaan zijn of zii er met name even slecht aan toe zijn als het bevolkingsdeel, dat niets met handel te maken heeft. Natuurlijk, hun moeilijkheden zijn bekend. Het is een hele toer. je als kruidenier niet door de huis vrouwen te laten „nemen" voor een bonnetje, het is een heel karwei, aan het einde van de week. de hon derden bonnen op de opplakvellen vast te kleven. Maar de kruideniers, die zich beklagen, omdat zij het zo zwaar hebben, moeten de parabel van den Japansen steenhouwer, dat schone verhaal van Multatuli, nog eens nalezen. De steenhouwer, die wenste, geen steenhouwer meer te zijn. en zijn wens vervuld zag. en mandarijn en keizer werd en ten slotte de lieve zon zelf was. en toen maar weer heel graag steenhouwer wilde zijn Maar om tot de zaak te komen: natuurlijk ontvangen de kruideniers geen 10 procent van hun omzet per toewijzing voor het In- wegen. Slechts van tijd tot tijd wordt zulk een toeslag verleend al dus meldt ons het Departement. Het komt erop neer, dat kruideniers gemiddeld twee procent van hun omzet voor inwegen in ontvangst nemen. Dit gaat onze raming nog te boven. Het cijfer ligt ook aan zienlijk boven da getallen, die ver schillende kruideniers ons opnoem den. En nu geloven wij graag dat een eerlijke kruidenier, die de belangen van zijn klanten goed behartigt aan die twee procent niet al te veel over houdt, Er scheuren zakken, er gaat altijd iets verloren en dan is er de misère met valse en met „vergeten" bonnetjes. Wat dat laatste betreft, daar heeft de kruidenier ook een taak. Hij zou geen klant, hoe goed Uit het weermachtsbericht van 9 Maart 1944: „Ten zuidwesten van Narwa wonnen onze tegenaanvallen tegen hardnekkig vijandelijk verzet terrein. Zo sloeg de twintigste Estlandse tf-brlgade onder bevel van den ff-Oberflihrer Augsber- ger In samenwerking met Germaanse vrijwilligers van een ft-pantseronrps In aanvalsgcvechten, die verscheidene dagen duurden, de belde TljandelIJke bruggenhoofden aan de Narwa uiteen en bracht den vijand zware verliezen aan doden en gewonden toe. Her nieuwde Sowjet-aanvallen werden af geslagen. nadat veertien rijandelljke pantserwagens waren stukgeschoten. In het hoge noorden sloegen troepen van leger en Waffen-ff aanvallen van overmachtige vijandelijke strijdkrach ten af. Een landingspoging van de bolsjewisten op het Vlssersschlereiland werd verijdeld." Ook hier strijden Nederlanders naast hun Duitse kameraden voor een nteuw Europa: Waar blijft uw daad? .Meldt u vrijwillig voor de Waffen-ff. Inlichtingen bU de ff-Ersatzkommando Nlederlande, Den Haag. Korte Vijver berg 5 of aan de Nebenstellen: Amster dam, Dam 4: Alkmaar: Langestraat 56: Groningen, Herestraat 46; Enschede. Hengelosestraat 30 en Heerlen, Sarolea straat 25. ook. waren moeten verstrekken op belofte dat het bonnetje „straks wel even gebracht wordt". Zo schrijft ons een Limburgse kruidenier: .JCen onzer oude en zeer goede klanten had een zeldzaam feest. WIJ lieten ons vermurwen en gaven een kg. suiker voorschot. Deze klant bracht zijn bonnen niet. toen zij be kend werden en wij vroegen er niet om. omdat wij haar een beetje bij wilde laten komen. Een paar dagen later op een theekransje werd met glorie verteld, dat zij den kruidenier een kg. suiker door de neus geboord had." Die kruidenier had dit niet moe ten doen. Hij benadeelde zichzelf, maar in laatste instantie ook de ge meenschap. want dit ene kilo van hem zijn er idem zoveel in het hele land. En nu is dat mischien een eerlijke kruidenier. Maar... niet alle kruide niers gaan recht door zee. En zolang het mogelijk is. dat kruideniers eon deel van hun toewijzing zwart ver kopen (en waar is de kruidenier, die ons met de hand op het hart ver klaren durft, dat dit niet voorkomt?) zolang is er iets verkeerd. De eerlijke kruidenier gaat niet op de weegschaal. Hij blijve zijn taak. die waarlijk niet gemakkelijk is. even goed vervullen. De inweeg- toeslag is aan hem wel besteed. Zomervacantie Rijks hogera burgerscholen APELDOORN. 11 Mrt. Er ls bepaald, dat dit jaar de vierde «zomervacajitie) voor de Rijks ho gere burgerscholen in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland. Utrecht en Gelderland zal aanvangen op 1 Juli na afloop van de schooltijd en zal eindigen de avond van 21 Augusr tus en die voor de Rijks- Hogere Burgerscholen in de provincies Zee land, Noord-Brabant en Limburg zal aanvangen op 8 Juli na afloop van de schooltijd en zal eindigen de avond van 28 Augustus. Hef toelatingsexamen De secretaris-generaal van het De partement van Opvoeding Weten schap en Kuituurbescherming heeft aan de besturen der bijzondere scho len voor voorbereidend hoger en/of middelbaar onderwijs o.a. medege deeld: „De thans heersende toestanden be moeilijken het onderwijs o.a. aan de lagere scholen in hoge mate. Ook het „huiswerk" moet vaak onder zeer ongunstige omstandigheden wor den verricht De billijkheid vordert ongetwijfeld, dat daarmede ook bij de toelatingsexamens voor scholen van voorbereidend hoger en middel baar onderwijs zoveel mogelijk reke ning wordt gehouden. Vitamïne-C voor kinderen DEN HAAG. 10 Mrt. Evenals in 1943 zullen ook dit voorjaar vita mine-C tabletten worden verstrekt aan schoolkinderen en kleuters. Voor de uitreiking komen dit Jaar in aan merking de leerlingen van alle open bare zowel als bijzondere scholen. Ook komen in aanmerking voor de verstrekking: kleuters van nuj tot zes jaar, voor zover zij niet reeds op de bewaarscholen de tabletten ont vangen. De verstrekking op de scholen, alsmede de uitreiking op de consultatiebureaux moet een aan vang nemen op Maandag 27 Maart HEERLEN, 10 Maart. Met grote belangstelling volgt het Znidlim- burgse publick de voorbereidingen voor de wielerwedstrijden ln Limburg, waar de eerste ronde op 26 Maart verreden zal worden. En niet alleen in Limburg is die belangstelling groot, ook in andere delen van het land volgt men nauwlettend, wat er zich daar gaat afspelen. Een nieuwe strijd om de startgelden is n.i in geluid. Zoals bekend, is het met de wieler wedstrijden in Limburg het vorig jaar fout gegaan, in hoofdzaak ten gevolge van de bekende strijd om de startgelden. In Zuid-Limburg is het aantal be wonderaars van de wielersport bij zonder groot, maar goede Limburgse wielrenners heeft men niet veel, zo dat de ..sterren" die het publiek moeten trekken, voornamelijk van elders moeten komen. De beroeps- renners menen, dat als ze van Hol land of Brabant naar Limburg kwamen en door de met hun naam gemaakte reclame de ronde-comité's aan duizenden guldens entréegeld helpen, hun daarvan een behoorlijke de comitè's zeggen een onbehoor lijke portie toekomt. Alvorens een contract te tekenen, waarin ze zich verplichten aan een wedstrijd deel te nemen, eisen zij een vrij hoog z.g. „startgeld", plus soms nog een stevig bedrag voor reis- en verblijfkosten. De eisen der ren ners werden tenslotte de organisators der ronden een beetje al te bar en het vorig jaar werd op een bijeen komst der ronde-comité s onder groot enthousiasme het eenstemmig besluit genomen om een einde aan de start gelden te maken. De beroepsrenners bleken echter niet van plan zich daarbij neer te leggen. Is er soms wel eens wat veel animositeit tussen de beroepsrenners, in dit opzicht waren ze solidair. Dit alles leidde er toei dat een groot deel der wedstrijden niet door kon gaan. Nadat was gebleken, dat de beroepsrenners voet bij stuk hiel den en zonodig het hele seizoen Lim burg zouden blijven boycotten, zak ten tegen het einde van het seizoen enige ronde-comité's door de knieën, verbraken hun aan het provinciaal comité gedane beloften en gaven de beroepsrenners het geëiste startgeld. zodat daar de wedstrijden tenslotte nog doorgingen. In de strijd om de startgelden hadden de Limburgers een wel heel smadelijke nederlaag ge leden en het scheen wel, dat de strijd nu geheel ten gunste van de beroepsrenners was beslist. De startgeld-kwestie is echter zo J ernstig en heeft zodanige vormen aangenomen er zijn renners, die 3 of 400 gulden startgeld eisen dat de Limburgse ronde-comité's na ern stige beraadslagingen, zoals we reeds hebben meegedeeld, besloten hebben er nu voor eens en voor goed een ein de aan té maken. Men wil wel een zeker startgeld betalen, doch dit moet binnen behoorlijke grenzen blijven, zodat de in de wedstrijd te winnen prijzen geen bijzaak meer zijn, doch weer hoofdzaak worden. Om dit doel te bereiken, heeft men nu een „Comité ter behar tiging van de belangen der Lim burgse Wielersportorganisaties" opgericht, dat met de volledige steun der Limburgse N.W.U.- officials onderhandelingen zal openen met de beroepsrenners. Leiden deze onderhandelingen niet tot het gewenste resultaat, dan zullen bij de wedstrijden de beroepsrenners uitgeschakeld worden en zullen alleen ama teurs en nieuwelingen voor de ronden kunnen inschrijven. Alle plaatselijke comitè's hebben zich bij dit streven aangesloten, be halve Roermond, waar men twee wedstrijden wil organiseren, één spe ciaal voor de beroepsrenners en eén voor nieuwelingen en amateurs. Vroeg wlelerselzoen Vroeger dan andere Jaren wordt het wlelerseizoen ingezet. Reeds op 26 Maart zal het criterium van Maastricht verreden worden, waarna in vijftien andere plaatsen een „ronde" zal volgen, waarvan de Dui- velsrit te Heerlen en het Cauberg- criterium te Valkenburg wel de be langrijkste zijn. Met belangstelling mag men af wachten. hoe deze kwestie, die zeker niet alleen in Limburg beroering verwekt heeft, maar die ook elders in het land de aandacht getrokken heeft, zich verder ontwikkelen zal. Houden de comitè's voet bij stuk. dan zal men zich uitsluitend tot amateurs en nieuwelingen moeten bepalen. Voor de jonge Limburgers ligt hier in de eerste plaats een kans. Wie weet. worden er nieuwe sterren ontdekt! Het dure doelpunt Naar het Dagbl. van N.-Br. bericht, heeft de N.V.B. een commissie van onderzoek ingesteld, naar aanleiding van het MW-protest inzake de ge beurtenissen rond het „dure doel punt" in de wedstrijd BVV-MVV. Reeds heden zal het lid dezer com missie, ir. Bianchi, een onderhoud hebben met het MVV-bestuur, den MVV-aanvocrder ne twee andere spelers, die als getuige in deze affaire lungeeren. De Stem der Luistert op Zondag 12 Maart van 11.30 tot 11.45 uur over de zender Hilversum 1, op goiflljgte 415 meter, naar de stem der ft. Onderwerp: Hel dengedenkdag. In aansluiting hierop wordt van 11.40 tot 12 uur een front- uitzending onder de titel „Voorwaarts kameraden" verzorgd. In deze front- uitzending hoort men een vraagge sprek met den kommandeur der divi sie Nederland, rldderkrulsdrager (j- Oberführer Wagner. OOSTLAND ROEPT! Stadsjongens stadsmeisjes, ook voor jullie is plaats in de Germaanse Landdienst in West-Pruisen. Trekt er op uit en ziet meer van ons werelddeel. Leert daar het boer en-handwerk, strijdt mee in de grote productieslag voor ons Nieuwe Europa'. Duizenden hectaren vruchtbare grond liggen te wachten op rappe, stoere handen. Door jullie arbeid in het Oosten help je mede de voedselpositie, ook van Nederland, te verzekeren. Als je goed gezond bent en kunt werken, zul je daar boer of boerin kunnen worden. Meld je aan bij de Germaanse Land- dienst. Koningslaan 9. Utrecht. De verduistering begint heden om 18.45 (Zondag 18.45) en eindigt 7 u. (Zondag 6 45 uur.) Maan op 20.08 (21.44), onder 8.02 (8.21 uur). 17 Maart L.K., 24 Maart N.M, 31 Maart E.K. ZONDE* ZEEVAART HEEFT NEDERLAND GEEN TOEKOMST MEERI STRIJDT DERHALVE MEE VOOR EUROPA S VRIJHEID TER ZEE MELDT U VOOR 0t£ KRIEGSMARINEII

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1