HET DAGBLAD Zware afweergevechten in Zuidelijke sector VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Moed tot vermaan Duitse weermachtsberichten 69 Sowjetrussische tanks bij Sjepetowka en Swenigorodka vernietigd Gevechtspauze in Italié Sociale arbeid in nieuwe ba nen 129 Amerikanen neergeschoten Turken klagen over wapenleveranties 137 schepen in twee maanden Geallieerde verliezen Wit en zwart Groeiende ellende in door de geallieerden bezette Italië Kruidenier op de weegschaal HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 6 Maart. Het opperbe vel der weermacht deelt mede: In de Zuidelijke sector van het Oostelijke front zette de vijand zijn vruchteloze aanvallen ten Zuiden van Kriwoi Rog voort. Het zwaarte punt der bolsjewistische doorbraak- aanvallen ligt thans in de sector van Swerigorodka, waar de bolsjewisten gisteren met sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten tot de aanval overgingen en vooral in het gebied ten Zuiden van Sjepetowka, waar de afweerslag met verder opdringende bolsjewistische strijdkrachten een zeer fel karakter aannam. In beide secto ren leverden onze troepen zware af weergevechten. De vijand verloor daar 69 pantserwagens. In de centrale frontsector misluk ten aan de autoweg Smolensk—Ors Ja door talrijke pantserwagens onder steunde. meermalen herhaalde aan vallen met zware verliezen aan doden en gewonden voor den vijand. Ten Zuidoosten van Witebsk be haalden onze grenadiers, op voor beeldige wijze gesteund door „tij gers". stormartilïerie. pantserjagers en luchtdoelgeschut, opnieuw een volledig afweersucces tegen de Sow- jetdoorbraakpogingen. die ook giste ren werden voortgezet. Ook ten Noorden van Pskow en bij Narwa werden herhaalde vijandelijke aanvallen in verbitterde gevechten afgeslagen. Enigè penetratieplekken konden in geslaagde tegenaanvallen gezuiverd of verkleind worden. Bij de afweergevechten in de Zui delijke sector van het Oostelijke front hebben zich de Frankisch- Sudetenduitse 46ste divisie infanterie onder bevel van luitenant-generaal Roepke en de Oostmarks-Badense 23ste pantserdivisie onder bevel van generaal-majoor Kraber bijzonder onderscheiden. In Italië kwam het niet tot ge vechtshandelingen van betekenis. Vijandelijke tomedovliegtuigen brachten in de nacht van 5 op 8 Maart Noordelijk van Borkum het in een Duits convooi varende Zweedse s.s. „Diana" tot zinken. Door de be wakingsstrijdkrachten van het con vooi en door het scheeDsafweerge- schut werden 2 van de 3 aanvallende vliegtuigen neergeschoten. Bij de afweer van vijandelijke luchtaanvallen op Duitse steunpun ten in het bezette gebied in het Westen werden gisteren overdag 8 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 3 bommenwerpers, neergeschoten. Enige vijandelijke stoorvliegtuigen lieten in de afgelopen nacht bom men op Westduits gebied vallen. Nieuwe fase Een speciale correspondentie merkt op, dat het rode leger met de zware aanvallen bij Swenegorodka en Sje petowka een nieuwe fase in het win teroffensief heeft ingeleid. Het doel van deze operaties, waarvan de voor bereiding niet aan de aandacht der Duitse verkenners ontsnapt was. is de Zuidelijke flank van de Westelijk gerichte penetratie in de centrale sector te verdiepen en aansluiting met de troepen ten Zuiden van de Dnjepr tot stand te brengen. De Zui delijke flank van deze penetratie, die tot voorbij Doebno gaat, heeft een lengte van ongeveer 600 km. Hoewel de slagvelden meer dan twee honderd kilometer van elkaar ge scheiden zijn, moeten de nieuwe operaties als een strategisch geheel beschouwd worden. De successen van de aanvallen van Swenegorodka zijn thans nog klein. Bij Sjepetowka echter boekte het rode leger terreinwinsten. In Berlijnse mi litaire kringen hecht, men aan deze beginsuccessen echter nog geen bijzondere betekenis. De komende dagen zullen moeten aantonen of de Duitse stellingen in de Dnjeprbocht in gevaar komen. De ervaring heeft immers geleerd, dat steeds enkele da gen verstrijken voor de Duitse tegen maatregelen effectief worden. Ie JAARGANG No. 56 L X DINSDAG 7 MAART 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor réd actie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 In een stad aan de Kanaalkust: prikkeldraad, mijnenvelden en tank versperringen behoren tot het stadsb eeld. Niemand neevtt van deze „nieu wigheden" notitie, het leven gaat zijn gewone gano. (P.K. foto Schcck/PBZ-R) Mislukte aanval op Berlijn BERLIJN, 7 Maart. Uit de jong ste mededelingen van dc Duitse luchtverdediging blijkt, dat het resul taat van de gisteren geleverde lucht slag boven Noord-Duitsland, tijdens de mislukte poging van de Ameri kanen om een geconcentreerde aanval op de Rijkshoofdstad te ondernemen, van uur tot uur tot een der grootste successen van de Duitse jagers en de luchtafweer uitgroeit. Gisteravond om 22.30 uur stond de vernietiging van 129 vijandelijke vliegtuigen vast, waaronder meer dan 100 viermotorige bommenwerpers. De Amerikanen verloren dus ver boven de duizend man aan vliegend personeel. Op grond van voorzichtige ramin gen kan worden vastgesteld, dat ten minste een vierde deel van de bom menwerpers die Berlijn wilden aan vallen, door de Duitse jagers en tor pedovliegtuigen alsmede door de luchtdoelartillerie is neergeschoten. Hierin zijn niet begrepen de stille verliezen van den vijand, die van Duitse zijde niet kunnen worden- ■waargenomen, doch die als gevolg van zulk een geweldige luchtslag niet kunnen uitblijven. Van militaire zijde wordt de inte ressante opmerking gemaakt, dat bij deze aanval op Berlijn ook de duide lijke ovennacht van de Duitse jacht- formaties in de strijd met de ter be scherming van de flank der bommen werpers opgestelde vijandelijke jagers tot uiting is gekomen. De ver liezen van de eskaders Duitse jacht en torpedovliegtuigen in deze lucht slag zijn ongewoon gering. Drie Amerikaanse viermotorige bom menwerpers hebben In de loop van Maandag een noodlanding gemaakt op Zweed3 gebied. De Zweedse luchtdoel- artlllerlo was ln actie geweest en Zweedse Jagers hebben Ingegrepen. Twee van deze bommenwerpers land den op het vliegveld van Malmö- Mulltofra. Het derde vliegtuig landde bij Rlnkaby ln Schonen De vlieg tuigen waren zo goed als onbesena- dlgd. In totaal zijn 30 man getater- neerd. In Algiers wordt op het. ogenblik een proces gevoerd tegen Pierre Pu- cheu, den gewezen minister van binnenlandse zaken van Frankrijk. De verdachte heeft zich heftig verweerd tegen de beschuldigingen en gezegd alleen rekenschap te willen afleggen aan het Franse volk. Op de open stad St. Quentln, waar geen enkel militair doel ls. heb ben de Amerikanen een bommenregen laten vallen, die reeds 85 doden en 100 gewonden heeft geëist. Bijna 250 hulzen zijn getroffen. In een gebied aan de Middel landse Zee-kust van Frankrijk moeten alle kinderen beneden de 15 Jaar voor 15 Maart geëvacueerd zijn. De Britse admiraliteit erkent het verlies van de torpedojager „Inglc- lleld". van 1500 ton. In een Londens ziekenhuis ls dezer dagen een aantal lijders aan pokken opgenomen, ook enkele ver pleegsters zijn aangetast. De ziekte ls naar men zegt van overzee gekomen. Het luchtvaartverkeer tussen Zweden en Engeland, dat maanden lang gestaakt ls geweest, ls hervat vla Schotland. De Spaanse Cortes ls ln een plenaire zitting bijeengeroepen op 16 Maart. De diplomatieke betrekkingen tussen Engeland en Argentinië zijn niet verbroken maar de Engelse am bassadeur heeft de opdracht gekregen zich van alles te onthouden dat een erkenning van de regering-Farrell zou Inhouden. Persstemmen over de geallieerde houding ISTANBOEL. 7 Maart. Nadir Nadi vindt, naar hij in de „Cum- h o e r i j e t" schrijft, de jongste pu blicaties van de Engelse pers ..jnis- plaatst" en vraagt of daarmee druk op de Turkse regering beoogd wordt. De Engelse beweringen, als zou Turkije de bepalingen van het bond genootschap niet zijn nagekomen, weerlegt hij en hij merkt op, dat de Engelse pers die critiek in 1941 op Turkije had moeten uitoefenen, toen de Duitse troepen de Balkan en Kreta bezetten en aan de voet van de Elbroe-. stonden. Destijds juichten de Engelse bladen het echter met verlichting toe, dat Turkije niet aan de oorlog dèel nam en prezen zij de ijzeren wil van de Turken. Thans schijnt het alsof de artikelen in de Engelse pers geschreven worden door hen, die in de toepassingen van bruut geweld recht zien. Dé afgèvaartjigdd k'altSjHr Ver klaart in de „Ta.rin", dat de ge allieerden Turkije geen buitenge woon genoegen hebben gedaan met de levering van het oorlogsmate riaal, want ingevolge het Engels- Turkse verdrag zijn wapenleveran ties volkomen natuurlijk. Het mate riaal, dat aan de Turken gezonden werd, is, zoals de luchtdoelartillerie /an 1914 en het oeroude geschut, mindenvaardig. Hoewel teleurgesteld, nam Turkije toch met dit materiaal genoegen, daar Churchill en Eden in 1942 de Turkse journalisten, die een bezoek aan Engeland brachten, beloofden oorlogsmateriaal te zullen zenden. Turkije heeft echter geen enkele pantserwagen ontvangen. De beweringen, dat via Iskende- roem en Mersina grote hoeveelheden oorlogsmateriaal aan Turkije ge leverd zijn, komt niet met de feiten overeen. Veeleer zijn aan Turkije slechts vier tot vijf procent van de belangrijkste wapens geleverd. Zo lang de geallieerden niet actief aan de zijde van de Turken staan, kun nen de Turken zich niet eenvoudig als Senegalezen en Marokkanen of Indiërs in het vuur storten. I elk geval willen de Turken zich niet als offerlammen geven. Wanneet thans de Turken uitgenodigd wor^ den zonder voldoende wapens in de oorlog te gaan, dan kunnen zij slechts vragen: waarom? De Turken hebben zich niet verkocht, doch een bondgenootschap van gelijkgerech- tigheid aangegaan. UTRECHT. 7 Maart, In een dezer dagen in de N.S.V.-school te Groenekan gehouden persconferen tie heeft Bereichsleiter Möller van het „Hauptamt für Volkswohlfahrt" te Den Haag, een referaat gehouden over de opbouw van de „National- sozialistlsche Volkswohlfahrt" in Ne derland. De omvang van het sociale werk der N.S.V. kan in sprekende cijfers worden uitgedrukt, maar belangrij ker dan die getallen is de gedachte, die aan dit werk ten grondslag ligt. In Duitsland richtte de N.S.V. zich na de machtsovername tot de volks gemeenschap met een oproep om zich voor het Duitse volk in te zetten. Evenals dat tot voor enige jaren ln Nederland het geval was. waren er in Duitsland tot vóór 1933 tal van or ganisaties. die er elk op haar eigen wijze en in haar beperking naar streefden, iets op sociaal gebied te doen. De zorg voor de volkswelvaart t behoefde derhalve niet te worden uit vonden maar wèl moest zij in een met de nationaal-socialistische levensovertuiging overeenstemmende vorm worden gebracht. De N.S.V. is daar volkomen in geslaagd: haar aantrekkelijke sociale arbeid heeft bovendien vele duizenden volksgeno ten, die voordien een andere poli tieke overtuiging hadden, nader tot het nationaal-sócialisme en tot de nationaal-socialistische levensbe schouwing gebracht. Met de in Duitsland opgedane er varing is Bereichsleiter Möller enige jaren geleden zijn arbeid in Neder land begonnen. Ten aanzien van de Nederlanders beperkte en beperkt zijn werk zich tot het aangeven van de Juiste koers en tot het met goede raad en daad ter zijde staan van de Nederlandse Volksdlenst. Het door de N.S.V. beoogde sociale werk kan Immers niemand worden voorge schreven: de drang om dit werk te Op last van hogerhand zal het stolgerwerk rondom de toren van de Nieuwe Kerk te Delft worden afgebroken De restauratiewerkzaam heden. die nog slechts tan dele zijn voltooid, zullen worden voortgezet, zo dra de tijdsomstandigheden het zullen toelaten. BERLIJN 7 Maart. Hoe syste matisch het- Duitse duikbootwapen en het luchtwapen optreden tegen de vijandelijke scheepvaart, blijkt uit de thans bekend geworden cijfers over Januari en Februari. In die tijd zijn niet minder dan 137 oorlogs bodems en koopvaarders der Engel sen en Amerikanen door de beide Duitse wapens tot zinken gebracht, waarbij alleen al 43 torpedoboot Ja gers, die rond 31 procent vormen van de tot zinken gebrachte vijande lijke schepen. Hieruit concludeert men in Duitse militaire kringen, dat sedert de herfst van 1943 de vloot der vijandelijke torpedobootjagers percentsgewijs aan het hoofd staat van de verlieslijst. Ook Italianen Een aantal nieuwe onderzeeërs an de fascistische-republikeinse marine heeft dezer dagen een Middellandse Zee-haven verlaten, om de strijd met den vijand aan te binden. De onder zeeërs staan onder bevel van beken de Italiaanse duikboot-commandan ten. De matrozen zijn op Duitse duik boten opgeleid. Strijdt mee in onzer dagen strijd Maar met uw leven; wandel werk, Oh, zeg niet wat uw mond belijdt, Oh, zeg niet van wat naam of kerk Maar loon van welke geest ge zijt. DE GENESTET. Nederlanders, In bovenstaand Oud-Nederlands gedicht van den Volksdichter „De Genestet" staat 't reeds zoo treffend geschreven: „toon van welke geest ge zijt". Welnu dan toont dat de geest van den grootsten Admiraal aller tijden, Michlel Adr. de Ruyter, voortleeft ln alle rijen van het Nederlandse volk. Blijft niet hangen achter moeders pappot, maar zet u in voor de toe komst van uw volk. Vecht mee voor de vrijheid ter zee! Vaart uit voor Europa! Meldt u als vrijwilliger bij de Kriegsmarlne. Aanmelding staat open voor lederen Nederlander van 1745 jaar. Inlichtingen worden verstrekt door de Marlneannahmestelle West für Germ. Freiwillige, Plompetoren- gracht 24, Utrecht, het //-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag. Korte Vijverberg 5. Nebenstellen: Amsterdam. Dam 4: Alkmaar: Langestraat 56: Groningen: Heerestraat 46; Enschede: Hengelosestraat 30 en Heerlen: Saroleastraat 25 en door alle Hafen- en Ortskommandanturen in Nederland. verrichten kan alleen opwellen in de harten der mensen. De zorg voor de- volkswelvaart, in nationaal-socialistische zin, beoogt aan alle volksgenoten een goed en vreugdevol leven te /crzekeren van hetgeen de menselijke arbeid ople vert. Zulk een welvaart waarborgt het voortbestaan van een gezond volk. Het aanvaarden van de levens strijd staat daarbij voorop: wie zich niet met al zijn krachten in dienst stelt van de volksgemeenschap, heeft geen recht op hu'p van die gemeen schap. Naar deze opvattingen kan de zorg voor de volkswelvaart nimmer een aangelegenheid van de staat of van de overheid zijn, want de grondsla gen voo- dit. sociale werk liggen in het hart in de zedelijke houding en in de ideële instelling van den Ger- maansen mens besloten. Wanneer wij geloven, dat deze oor log noodzakelijk ls om tot een nieu we en betere samenleving te komen, dan kunnen wij uit dit geloof de kracht putten om ook onder de moeilijkste omstandigheden vol te houden. Niet voor fiets hebben Een paar weken geleden heb ik eens als „tijdsbeeld" een hele reeks advertenties verzameld van dames, die gouden bergen beloven aan even tuele hulpen in de huishouding" (het woord dienstbode is geheel van de advertentie-vlakte verdwenen). Gedeeltelijk waren ze komisch door de opeenstapeling van verlok kende aanbiedingen van vele dagen vrij, van uitstekende voeding, huise lijke omgang, vrije zitkamers met verwarming enz. enz. Gedeeltelijk waren ze zielig en gedeeltelijk waren se ook van een listige berekening en proefde men, dat niet alles precies zo genomen moest worden als het er stond. Het was er klaarblijkelijk net zo mee als met de prijzen, die andere adverterende broederen en zustcren in advertenties nomen. Tweedehand se pakken en fietsen met goede ban den voor 60 en 75 gulden! Ik weet het niet of-u wel eens zo naïef is geweest, op zo'n advertentie te lopen of te schrijven: het resul taat is steevast, dat goede en goed kope artikel toevallig juist, net vlak voor uw neus, is verkocht. Maar... hoe toevallig! de ad verteerder heeft waarachtig nog iets, dat er wel wat op lijkt, maar dat, natuurlijk iets duurder fs. Dus: de normale advertentie dient slechts als lokvogel voor een abnor male transactie. Bent u, na deze er varing, nóg naïef en heeft de adver- tentie-plaatser een ophartige bui, dan zal hij zeggen: ,Maar meneer, u weet toch ook wel, dat wij in de advertenties alleen maar normale prijzen mogen noe men, maar u begrijp toch'wel, dat wij niet tegen normale prijzen gaan verkopen? Deze ervaringen zijn treffend ge noeg. opdat eens een officiële instan tie. die zich met prijsbeheer sing be zig houdt, enkele gegadigdenuit stuurt, die bij de heerèn wlt-ad- verterende.n-maar-zwart-verkope.nden poolshoogte nemen. TIJL. De opheffing van het instituut „sympathiserende leden" N.S.B. HILVERSUM. 6 Maart, Heden avond (Dinsdag) za.1 de organ Isatle- Duitsland de vrouwen het N.S.V.- werk tot zich g-etrokken. Wat de Duitse vrouw middels deze organisa tie voor de instandhouding en het voortbestaan van het Duitse volk doet, hebben wij al eerder uitvoeri ger beschreven Verheugend noemde de heer Möl ler het. dat ook in Nederland begrip voor dit sociale werk rijpt. De Ne derlandse Volksdienst telt reeds 60.000 leden (vrijwillige medewer kers!) en in het afgelopen jaar col lecteerde Winterhulp-Nederland rond 13.000.000! „Wij Duitsers"aldus besloot de heer Möller zijn betoog verheugen ons ln dit heerlijke land met zijn gave bewoners. Wij waarderen het, wanneer dit volk met ons in vrede wil leven en met ons wil strijden voor het nieuwe Europa. Alle offers, die daarbij gebracht v/orden, getroos ten wij ons voor de toekomst van onze kinderen". leider der Nationaal-Soclallstlsche Be weging der Nederlanden, de heer Kardoes, van 18.4518.55 uur (HU- versuni I) ln een vraaggesprek een ln toelichting geven op de opheffing van Bulgarije laat zich niet beïnvloeden SOFIA, 7 Maart. Te Warna is gisteren een grote demonstratie ge houden. waarbU minister-president Bosjllow en de minister van openbare werken Wassilew aanwezig waren. Minister Wassilew zelde ln een rede: ..De vijandelijke propaganda eist ont ruiming van Macedonië en Thracië. Wanneer wLJ deze els zouden vervul len. zouden wU zondigen Jegens de gesneuvelde helden van het Bulgaarse volk en zouden wij do nationale eer schenden. Bulgarije eerbiedigt de rech ten en de vrijheid van de andere vol ken. doch wil aan de andere kant dat do Bulgaarse rechten en vrijheid wor den gerespecteerd en zal aan Influis tering van bulten af, die een wijzi ging van zijn politiek verlangen, geen gehoor schenken." Onschuldig veroordeeld? DEN HAAAO, 6 Maart. Het ge- rechtshof behandelde heden een zaak tegen C. P. Koopman te Am sterdam. die met bevestiging van een vonnis der rechtbank te Amsterdam voor het Hof aldaar is veroordeeld tot anderhalf Jaar gevangenisstraf wegens diefstal met inbraak in het gebouw Rozengracht 65 te Amster dam. De veroordeelde, die de hem toegewezen straf noch geheel, noch gedeeltelijk ondergaan heeft, ont kende steeds het hem ten laste ge legde en vroeg aan de Hoge Raad herziening van 's Hofs arrest aan, daarbij mededelende wie de werke lijke daders waren. Op grond, dat een ernstig vermoe den was gerezen, dat de mededeling van den veroordeelde juist was. heeft de Hoge Raad deze aanvrage gegrond verklaard, de schorsing van de tenuitvoerlegging van het arrest bevolen en de zaak verwezen naar het Gerechtshof te Den Haag. Thans zouden de door verdachte aangewe zen lieden als getuigen optreden. Zij waren echter niet aanwezig. Intus sen bekenden zij bij het politiever hoor. De waarnemend advocaat-generaal, mr. van Gilse. vroeg vernietiging van het arrest van het Hof te Am sterdam en vrijspraak. Personele belasting voor geëvacueerden DEN HAAG. 7 Maart. Percelen, die ln verband met de evacuatie van overheidswege ln gebruik ziln gegeven, worden ln dit opzicht geacht to zijn afgestaan Ingevolge een overeenkomst van ïluur on verhuur. Als huurprijs wordt aangemerkt de vergoeding, wel ke voor het gebruik wordt geheven, en die geacht wordt onder normale om standigheden to zijn bedongen. De percelen worden, Indien zll met de daarin aanwezige meubelen ten ge bruik zijn gegeven, geacht zonder meubelen te zijn afgestaan. Het be sluit heeft terugwerkende kracht tot I Januari 1943. Zondag 12 Maart, des morgens 11 uur, zal ln het Thallatheater aan de Tolstraat te Amsterdam een concert worden gegeven, waarvan de baten ten goede zullen komen aan de slachtoffers van het bombardement te Nijmegen Aan dit concert werken mede het bekende radio-orkest van Jan van Dlnteren en de Spaanse zangeres D0II7 Dolores. het Instituut „Sympathiserende leden" der N.S.B. In verband hiermede zal de Jeugd stormuitzending „De stormer spreekt" over „Acht jaar geleden" verplaatst worden naar Dinsdag 14 Maart a.s. op dezelfde tijd. Beurtschip gekapseisd GRONINGEN. 6 Maart. Dezer dagen ls bij de Bontebrug alhier ten gevolge van het plotseling omgooien van het roer, waardoor het achterschip tegen de kade botste, het beurtvaart- schip van schipper G. ten KlerJ ge kapseisd. Een groot deel van de lading, bestaande uit 20 vaten stroop. 112 zakken suiker, een grote partij zeep en een voorraad levensmiddelen verdween ln de diepte. SPORTNIEUWS Schulte-Boeyen winnen in Duitsland DORTMUND, 6 Maart. Het tweede gedeelte van de Wielerdag ln de Westfalenhalle bracht voor 12.000 toeschouwers een 100 km.-koppelwed- strijd, welke een zeer spannend ver loop had en waarin de eindstrijd ging tussen de koppels Schulte— Boeyen en Lohmann—Pellenaars, laatstgenoemd koppel werd eerst ln het laatste gedeelte van de strijd door Schulte—Boeyen van de kop gedrongen. De Dortmunders Killan— Vopel speelden buiten verwachting slechts een ondergeschikte rol en werden zesde. De uitslag was: 1. Schulte—Boeyen 2 uur 9 min. 12 sec.. 22 punten; 2. (op een ronde) Lohmann—Pellenaars 22 p.; 3. (op twee ronden) Neuens— Didier 9 pnt.; 4. (op drie ronden) Bruneel—Van Schill 14 pnt. De uitslag van de 30 km. punten- wedstrijd was: eerste afdeling: 1 De Meulemeester 11 pnt.; 2. Schulte 10 pnt,; 3. Lohmann 8 nnt.; 4. Bruneel 8 pnt.; tweede afdeling: 1. Zims 16 pnt.; 2. Majerus 7 pnt.; 3. Boeyen 5 pnt Turnuitvoeringen afgelast AMSTERDAM, 7 Maart. Het N.G.V. heeft de beide bondskeuruit- voeringen op 18 en 19 Maart te Gro ningen afgelast. Ook de op 19 Maart te houden Jaarvergadering van het NGV te Groningen gaat niet door. Onder de tot. nader order uitgestel de wedstrijden van het N.G.V. moe ten ook worden gerekend de voor wedstrijden welke op Zondag 12 Maart a.s. te Enschede gehouden zouden worden. Er ls een ..strijd om Amster dam" begonnen. Een grote bij- De verduistering begint heden om 18.45 en eindigt 7 uur. Maan op 15.48, onder j6.30 u. 10 Mrt. VM., 17 Mrt. L.K., 24 Mrt. N.M. volk hard maakt. Wat het Duitse volk ln die dertig Jaren aan erva- eenkomst ln de hoofdstad heeft ringen verzamelde, begint met een propaganda-actle van de Na- het toenemen van nood en oor- tionaal-Sociallstlsche Beweging logswerkelijkheid langzaam-aan der Nederlanden Ingeleid, die „in ook tot het Nederlandse volk door haar uitvoering het tot dusver op te dringen. En het zijn die harde propaganda-geblcd verrichtte in feiten, waaraan de „strijd om de schaduw zal stellen." Mussert Amsterdam" zijn actuele motie- zelf sprak bij deze gelegenheid ven ontleent, drieduizend van zijn actieve strU- In Nijmegen, Enschede en Arn- ders toe. En daarmee kreeg deze hem heeft het Nederlandse volk actie een betekenis, die het locale nog maar weinige dagen geleden ver te boven gaat. Want de Leider een proeve gekregen van de eens heeft ln zijn rede niet uitsluitend ln lichtvaardige vreugde begeerde van plaatselljk-Amsterdamse no- invasie. Maar het heeft méér ge- den en plaatselljk-Amsterdamse kregen dan dat, méér ook dan een problemen gesproken. Hij bezag ervaring van rouw het lot van het ganse Neder- Radio-Oranje heeft, en na dood. enige ïandse volk. in het kader van de duistere omschrijvingen, ln haar strijd om gans Europa. Er is niet uitzending van 28 Februari de veel combinatie-talent nodig voor Anglo-Amerikaanse aanval op het de overtuiging, dat deze ..strijd oostelijke deel van ons land betl om Amsterdam" Inleiding is voor teld als „een betreurenswaardige een „strijd om Nederland" Heeft het dan zin. een „verove- aangelegenheld, die evenals vo rige gevallen de actieve aandacht ring van Amsterdam" te beproe- van onze regering heeft." Het is ven. Juist nu naar veler overtul- niet nodig, aan die „actieve aan ging de Tommies voor diezelfde dacht van onze regering" iro- veroverlng klaar staan? Geldt nische woorden te wijden. Zoveel hier niet het eigen woord van te noodzakelijker ls het, zich voor Mussert uit deze laatste rede. dat ogen te stellen, dat wat voor het „harder dan alle beginselen de Nederlandse volk en zelfs voor een feiten van het ogenblik zijn?" Is uitgeweken regering „een betreu- de conjunctuur voor een propa- renswaardige aangelegenheid" ls. ganda-actie niet ongunstiger dan ooit? Er was nog niet zo heel lang bU de Anglo-Amerlkaanse oor logsleiding een futiliteit heet. Deze Anglo-Amerlkaanse oor geleden een verstandige" en dus logsleldlng heeft bewezen en zal anonieme brieven schrijvende va- ook verder bewijzen, dat zij tel- derlander, die ons ln opzettelijk- kens opnieuw bereid is desnoods karakterloze blokletters ongeveer een half dozijn Nederlandse ste- zei: kleine stommerd, moet Je Je- den en tienduizend vreedzame zelf nu net op de valreep, pal voor burgers uit de weg te ruimen voor de bevrijding, nog gaan blootstel- de kans, één volgeladen Duitse len? Deze vriendelijke vermaning goederenwagon te treffen. Dit ls zou gericht kunnen zijn tot alle het harde feit en het heeft zijn werkers ln de „strijd om Amster- trieste gronden. Er ls voor een dam", die Mussert thans toesprak. Amerlkaansen piloot noch voor En daarmee rijst, de ln deze tijd een Amerlkaansen staatsman een van cynismen wellicht beslissende enkel levensbelang gelegen ln het vraag, of die „nieuwlichters" hier niet het zoveelste bewijs van hun tekort aan werkelijkheidszin ge ven. ontzien van Nederlandse levens en Nederlandse bezittingen. Nog staan wij pas aan het be gin van de grote botsing ln het Harde feiten en een vast geloof, westen. En niemand weet. hoe- het zijn de twee elementen die veel harde feiten het noodlot voor Mussert de basis noemde voor Nederland heeft weggelegd. Maar nieuwe inzichten Het vaste ge- het is duidelijk dat deze beproe- loof is uiteraard in de eerste ving zelfs voor zéér hardhoofdi- plaats een zaak der strijders, der gen de wekroep moet zijn tot het pioniers. Maar nog altijd ln de loop der geschiedenis zijn de voor inzicht: het lot van Nederland valt door het naderend hoogte trekkers een minderheid geweest punt der militaire gebeurtenissen en nog altijd heeft hun geloof eerst recht samen met het lot van het onwaarschijnlijke wéér ge- Europa. Elke slag tegen Europa maakt. Is het niet evenzeer een kan in het westen een slag tegen wet. dat de electrische vonk pas Nederland zijn, een slag zonder overspringt, wanneer de spanning scrupules en zonder eerbied voor tot het ondragelijke ls gestegen en Nederlandse levens en Neder- wanneer de tegengestelde polen Ïandse eigendommen, onmiddellijk voor een botsing Is dit niet bij 'uitstek het ogen- schijnen te staan? blik voor nieuwe inzichten? Is dit Met de bedoeling, sommige on- niet bij uitstek het ogenblik, begrepen verschijnselen van deze waarop het geloof van een kleine tijd begrijpelijk te maken, heeft groep eerlijk-willenden „net op de Mussert ervan gesproken, dat het valreep" andere eerlijk-willenden Duitse volk thans opnieuw een kan doen beseffen, dat er alles- dertigjarige oorlog heeft doorge- zins reden ls om na te denken? maakt, één ononderbroken pe- Harde feiten en een vast geloof, rlode van strijd van 1914 tot 1944 ze voeden de moed tot het ver- En hij heeft erop gewezen, dat maan, dat de .strijd om Amster- zulk een dertigjarige krijg een dam" welbeschouwd ls. BERLIJN, 29 Febr. Het heeft te Berlijn de aandacht getrokken, dat thans ook ln de Engelse pers artike len zijn verschenen over de wantoe standen. welke in het door de Engel se en Amerikaanse troepen bezette deel van Zuid-Italië heersen. Compli caties van politieke aard treden steeds veelvuldiger op en het zijn vooral de communisten, die na mo rele steun van den Moskousen gede legeerde voor Middellandse-Zeevraag- stukken, Wisjinski, gekregen te heb ben. zeer actief zijn geworden voortdurend tot onaangename ver wikkelingen aanleiding geven. Vooral een artikel in de „Daily Express", die reeds eerder over de wantoestanden in Zuid-Italië schreef, heeft te Berlijn de aandacht getrok ken. Hierin wordt bijvoorbeeld woor delijk het volgende gezegd: „In die gebieden van Zuid-Italië, waar Mussolini niet meer heerst, bestaat geen hoop meer op de toe komst. Het door de geallieerden bezette deel van Italië bevindt zich in een verschrikkelijke toestand. De ex-koning en Badoglio laten zich zo weinig mogelijk ln het openbaar zien en zij worden door de Italianen als oude theaterrequi- sieten beschouwd. De Anglo-Ame- rikanen menen het fascisme te hebben uitgeroeid, maar het leeft nog en vormt een voortdurend ge vaar." Berichten, die te Berlijn binnenko men. maken melding van het feit, dat de geallieerden weliswaar levens middelen naar de door hen bezette gebieden hebben gebracht, maar dat Joden en Amerikaanse staatsburgers die op de vrachtschepen meekwamen, deze levensmiddelen op de zwarte markt hebben gebracht. Overal wor den voorts in het geheim fascistische cellen opgericht. Kleine groepen pa triotten overvallen steeds meer de colonnes er. de transporten der bezet tende mogendheden. Ook de sedert geruime tijd uit de aether verdwenen geheime zender „Muti" is weer opgedoken. In de eerste uitzending aeelde de spreker mede. dat" de zender voor de politie had moeten vluchten en zich had moeten verschuilen. Voorts werd ge- Zegt u eens eerlijk, veelgeplaagde huismoeder ano 1944, hebt u wel eens een kruidenier zien inwegen, als u met uw bonnetje kwam om uw rantsoentje gort. vermicelli en wat dies meer zij te toucheren? Of is het ook uw ervaring, dat de schaal des kruideniers precies op de streep tot rust komt en dat er bij wijze van spreken geen korreltje suiker meer wordt verkocht dan waarop uw dis tributiebonnetje recht geeft? En desalniettemin en evenwel nochtans: we lezen in de krant, dat week een toeslag van tien procent de detaillisten-kruideniers in deze op hun gedistribueerde grutterswa ren e.d. ontvangen voor... inwegen! Het is fraai gezegd: inwegen. Uit wegen, wordt zeker bedoeld. Want mijn kruidenier is al lang zover, dat hij ook de papieren zak, di ehif zo goed is, om mijn suiker heen te wil len verstrekken, meeweegt met mijn vijfhonderd grammetjes. En tien procent voor inwegen is nog een be hoorlijke hoeveelheid! Een kruide niet, die duizend kilo suiker omzet, krijgt er honderd extra. Allemaal voor het inwegen... Weet u. hoe het gewoonlijk wèl gaat? Mijn kruidenier levert ook boter. Hij is zeer soepel, levért een half pakje, desnoods een kwart pakje. Hij snijdt het wel even door, en volgens alle regelen, die de Dis- tributiedienst. stelt, n.l. ééfi pakje tegelijk, en hij verkoopt eerst de helft zonder botermerk. En hij heeft een goed timmermansoog: hij snijdt precies op het midden. Maar deson danks schrapt hij drie gram van mijn half pakje weg, en doet die bij enige tientallen keren drie gram van vorige slachtoffers in een potje on der de toonbank. Want een pakje boter weeg 250 gram netto, maar mijn half pakje weegt 125 gram bruto. Mij scheelt het niet veel, maar de handelaar verzamelt aan het eind van zijn werkdag zoveel maal drie gram en besmeert er zijn brood dik ker mee dan ik... Tien procent voor Inwegen. Ik word kruidenier En als ik er te oud voor ben, dan laat ik er mijn zoon voor opleiden, zegd. dat in de bezette gebieden steeds meer fascistische partlsanen- formaties worden opgesteld, en dat vele vrijwilligers zich nebben gemeld. Ook de aanhangers van andere na tionalistische groepen sluiten zich hierbij aan en nemen de strijd tegen de Engelsen en Amerikanen op. Zij hebben reeds bewezen voor den te genstander niet minder gevaarlijk te zijn. In een artikel van dr. Joseph Schmltz—Forst. dat. de ..Berliner Börsenzeitung" gepubliceerd heeft, lezen wij een uitvoerige be schouwing over de politieke toestand in het bezette Zuid-Italië. De koning en Badoglio hebben volgens deze informaties hun kwartier in Brindisi opgeslagen daar Barl tijdens een luchtaanval van de Duitsers, waarbij een paar munitieschepen explodeer den, vrijwel onbewoonbaar is gewor den. De schrijvei zegt dan, dat de macht van Victor Emanuel steeds geringer is geworden en dai hij zeer vele tegenstanders heeft gekregen, met name Sforza en den ouden Benedetto Croce, een fanatiek tegenstander van Badoglio, die op het ogenblik in het communistische Napeis het blad „II Rlssorgimento" uitgeeft. De positie van den Koning is nog zwakker geworden na het congres der anti-fascistische partijen te Bari, waar besloten werd alle partijen te verenigen in een zogenaamde Giun- ta. Te Bari bleek voorts, dat de com munisten in Zuid-Italië aanmerkelijk sterker zijn dan het kleine groepje sociaal-democraten en de nog klei nere groep der grootgrondbezitters, verenigd onder de naam „liberaal democraten". die als de hofpartij van Victor-Emanuel wordt be schouwd. VOLKSCULTUUR EN KUNST „Lustige Witwe" In Arnhem Met de opvoering van Lehars ope rette „Die lustige Wltwe" Zondag avond ln de Arnhemse schouwburg, toonde het Rheinlsches Landesthea- ter, na met Iedere première een hoger peil te hebben bereikt, plotseling met een sprong omhoog te zijn gegaan en nu op een niveau te zijn beland, waarop het een vergelijking met het over grotere mogelijkheden beschik kende Deutsches Theater kan door staan. Robert Sawalllch en zijn troep maakten van deze vertoning een klankrijk en kleurig feest, overschul- mend van temperament en levens vreugde. Aan de aankleding was bui tengewoon veel zorg besteed, de décors waren artistiek, de meer dan honderd costuums schenen met el kaar te wedijveren ln sierlijkheid van ontwerp en schoonheid van kleur en over de mengeling van schone kleu ren speelde een met raffinement toe gepaste verlichting. Van de optredenden moeten ge noemd worden Rosemarle Bollenbeck, als het Jolige weeuwtje. vooral om haar knappe zang (oa. ln het beken de „VlIJallcd"). Hans Ehrlch Krclbich als graaf Danlllo met zijn steeds op nieuw frapperende, luchtige, char mante, geheel op de operette Inge stelde spel en Manny Paul al6 Valen- clenne om haar altijd weer lnnemen- do lieftalligheid. Dan verdienen de balletten van Aenne Zimmerman, mét knap solowerk, nog speciale vermelding, evenals het orkest, onder aanvoering van Her- bert Döge. Het grote en verdiende succes van deze met tal van open doekjes en een lawine van bloemen beloonde artls- ten moet ln de eerste plaats op reke ning van het knappe ensemblewerk worden gesteld. TJ. DE BOORDER.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1