HET DAGBLAD 226 pantserwagens op één dag vernietigd VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht Strijd in Dnjeprbocht weer ontbrand; harde gevechten bij Sjitomir 97 vliegtuigen in 24 uur neergehaald Harde strijd in het Stille Oceaan-gebied - J/"-* -dim v De nieuwe bonnen Havermout en volvette veertig plus kaas Groter rantsoen vervangingsmiddelen of fBommenoorlog van de is de haat" sc hooi De pijp. zeggee en „1 Melk-drama op de Veemarkt Experiment W.H.N. Kunsl in Den Haag Afweersucces bij Propoisk HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 6 Jan. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Na een vrij lange pauze hebben de bolsjewisten ten noorden van Kriwoi Rog en ten oosten van Ktrowograd hun aanvallen met sterke strijd krachten van infanterie en tanks hervat. De zware gevechten, waar bij gisteren 149 tanks werden ver nield, zijn ln volle gang. In de gevechtsruimte van Sjitomir hebben de bolsjewisten vooral ten noordwesten van Berditsjew met on verminderde hevigheid aangevallen. Sterke formaties Duitse gevechts- en slagvliegtuigen grepen doeltreffend in de gevechten in. Op verscheidene plaatsen zetten onze troepen tegen aanvallen in en sloegen vijandelijke strijdkrachten uiteen. Ten westen van Propoisk is giste ren ondanks numerieke superioriteit van den vijand een volledig afweer succes behaald. De bolsjewisten le den zware bloedige verliezen. Ten zuidoosten en noordwesten van Witebsk is het bij hernieuwde vijandelijke doorbraakpogingen ge komen tot zware, wisselvallige ge vechten. De steeds weer op onze stellingen aanstormende bolsjewisten werden afgeslagen. Enige tijdelijk verloren gegane plaatsen werden in tegenaanval heroverd. Ten noorden van Newel zijn plaat selijke aanvallen der bolsjewisten mislukt. Concentraties werden door 1 geconcentreerd artillerievuur uit eengeslagen. De vijand verloor gisteren aan het oostelijke front 226 tanks. In de westelijke sector van het Zuiditaliaanse front hebben Ameri kanen in het gebied ten noordwesten van Mignano en ten westen van Venafro, na krachtige voorbereiding door de artillerie, aangevallen. Zij werden, met uitzondering van plaat selijke penetraties, die afgegrendeld konden worden, bloedig afgeslagen. De gevechten met den zich verster kenden tegenstander duren voort. Aan de Adriatische kust zijn vrij zwakke vijandelijke aanvallen mis lukt. Bij aanvallen overdag van Brits- Amerikaanse bombardementsforma ties op het stedelijk gebied van Kiel en op plaatsen in West-Duitsland en TOKIO, 6 Jan. De jongste frontberichten uit het zuid-westelijke deel van de Stille Oceaan leggen de nadruk op de ernst van de toe stand aldaar en wijzen erop. dat de operaties bij kaap Marcus en kaap Gloucester op Nieuw-Brittannië als mede in het gebied ten noorden van Finchhaven en bij kaap Goembi in het nauwste verband met elkaar staan en zouden kunnen leiden tot een kritieke situatie voor Rabaul. Bij kaap Marcus zijn de Japan ners er in geslaagd, om na hevige gevechten een vijandelijk vliegveld te bezetten. Hier waren de verlie zen van den vijand aan mensen en materiaal bijzonder groot. Met ge lijke verbittering wordt er gevoch ten bij kaap Gloucester. Een enkele heuvelstelling, die de Japanners on danks de taaiste verdediging der in gegraven vijandelijke strijdkrachten stormenderhand genomen hadden, wisselde reeds tweemaal ran bezet ter. Hier, zowel als aan de noordoost kust van Nieuw-Guinea worden de gevechten voor de Japanners steeds moeilijker, omdat de vijand de heer schappij in de lucht bezit boven de zeestraat die van zo groot belang is voor de aanvoer, en ook omdat hij over voldoende vliegvelden beschikt. Over de Jongste landing van vijandelijke troepen bij kaap Goem bi zijn tot dusver slechts enkele bij zonderheden bekend. De vijand heeft hier overwegend Australische strijdkrachten aan land gezet ter grootte van een divisie. Dc landing werd uitgevoerd in de ochtenduren van 6 Janari onder de bescherming van sterke lucht- en zeestrijdkrach ten. De Zweedse neutraliteit weer geschonden STOCKHOLM, 7 Jan. De stal der Zweedse weermacht heeft een officieel communiqué gepubliceerd over een nieuwe schending der Zweedse neutraliteit door de Anglo- Amerikaanse luchtmacht. Daarin wordt gezegd, dat een groot aantal vreemde vliegtuigen in de nacht van Woensdag op Donderdag over de westkust tussen Halmstad en Fal- sterbo vloog en eerst aan de zuid en oostkust van Scanen het Zweedse gebied verliet. In de vroege ochtend van Donderdag vloog een groot aan tal vreemde vliegtuigen uit oostelijke en zuidoostelijke richting over Zwe den en verliet het Zweedse gebied tussen Halmstad en Falsterbo. Op verschillende plaatsen kwam de Zweedse luchtafweer in actie. „Stockholms Tidningen" conclu deert uit dit communiqué, dat de ge allieerde eskaders bij de aanval op Stettin op heen- en terugreis over Zweden hebben gevlogen. Luclen Romler, die enige dagen geleden was afgetreden als minister zonder portefeuille van het Franse Kabinet. Is Woensdagavond door hart verlamming overleden. Hij Is 59 Jaar geworden. Tot gouverneur van Rome ls be noemd Giovanni Orgera. die Jarenlang burgemeester van Napels ls geweest. Naar de Engelse nieuwsdienst meldt, ls BenesJ van zijn reis naar Moscou weer te Londen teruggekeerd. Volgens een Reuterberlcht uit Rlo de Janeiro ls de voorzitter van de Boliviaanse kamer van afgevaardigden. Enrique Valdlvleso, aldaar aangekomen om in opdracht van de nieuwe Boli viaanse regering onderhandelingen te voeren met de Braziliaanse leiders. Zijn missie wordt als „vertrouwelijk" bestempeld. de bezette westelijke gebieden, zijn in verbitterde luchtgevechten vol gens tot dusver ontvangen berichten 81 vijandelijke vliegtuigen, waarvan 63 viermotorige bommenwerpers, neergeschoten. In de afgelopen nacht heeft het Britse luchtwapen bij een terreur- aanval op Stettin, volgens niet vol ledige berichten, bovendien 16 vier motorige bommenwerpers verloren. In de woonwijken der aangevallen stad ontstond voor een deel zware schade. De Brits-Amerikaanse terreurvlle- gers hebben hun aanvallen de laatste 24 uur geboet met het verlies van 97 vliegtuigen, waarvan 79 viermotorige bommenwerpers. Verwacht kan wor den, dat nog meer zwaar beschadigde vliegtuigen op de vlucht terug ver loren zijn gegaan In diezelfde tijd verloor het Duitse luchtwapen 20 jagers. Mutaties in Frankrijk PARIJS, 6 Jan. Naar Ofi meldt, zal de Staatscourant de volgende benoemingen bevatten: de staats secretaris voor voorlichting. Paul Marion, wordt benoemd tot staats secretaris bij den chef der regering. De bekende publicist en radiospre ker Philippe Henriot zal benoemd worden tot staatssecretaris voor voorlichting en propaganda. Verder zal de minister voor economische zaken en financiën, Cathala, interi mair belast worden met de functies van Staatssecretaris voor economische zaken en voedselvoorziening. Als zo danig vervangt hij minister Bonna- fous, wiens ontslagaanvrage werd aanvaard. Bedrijvigheid te Gibraltar MADRID, 6 Jan. Van de grens van Gibraltar wordt gemeld, dat Donderdag uit de baai van de Engelse vesting ongeveer 50 koop vaardijschepen, waaronder zich enige tankboten bevonden, zijn vertrok ken. Een deel der schepen was ge laden met oorlogsmateriaal en voer de Middellandse Zee in. Een ander deel der schepen voer zonder lading naar de Atlantische Oceaan. Boven dien voeren een kruiser, vier torpe dojagers en eeri aantal korvetten uit die, voor zover men bij de zware mist kon waarnemen, de bescher ming van het convooi op zich na men. In de baai van Gibraltar ble ven 40 koopvaardijschepen achter. In de haven zijn acht schepen bezig met het lossen van steenkool. Verklaring van Tanner STOCKHOLM, 7 Jan. In een persgesprek met „Svenska Dag- bladet" heeft Tanner, de Finse mi nister van financiën, verklaard, dat alle Finnen het erover eens zijn. dat van een onvoorwaardelijke capitula tie geen sprake kan zijn. Het doel van Finland is een vrede die zijn toekomst waarborgt De verklaring van de conferentie te Moscou heeft overigens geen invloed op de Finse buitenlandse politiek gehad. Hevige e aanvallen op Pools emigrantencomité BERN, 6 Jan. Het in Moscou verschijnende Poolse blad „Woyna Polska" richt hevige aanvallen op het Poolse emigrantencomité in Londen en eist verplaatsing der strategische westgrens van Polen in westelijke richting. Westelijk Oekraine en Wit-Rusland, aldus het orgaan, behoren tot de Sowjet-Unie. Het regelen van alle moeilijkheden in dit opzicht moet aan de Sowjet- Unie worden overgelaten. Alle „reactionnaire elementen" moeten worden uitgeroeid. KOOG AAN DE ZAAN, 7 Jan. ANDERHALF JAAR VOOR KO- GER C. K. te Koog a.d. Zaan had zijn neef H. Z., een bekenden zwaren Jongen, een sleutel verschaft, die op de deur van K's buurman paste. Z stal daaruit een motor en gereedschappen en K. verleende bij de afwikkeling van de zaak zijn medewerking. De Haarlemse recht bank veroordeelde den Koger tot anderhalf jaar gevangenisstraf. De officier had drie jaar gevorderd. Z. kreeg, conform de eis, acht maanden, waarbij is rekening gehouden met de zware straf, die hem in een ander arrondissement wacht. Ie JAARGANS No. 5 VRIJDAG 7 JANUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie ©n administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 tt. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 'i De beginnende vorst heeft de in de modderperiode kapot gereden wegen met hun diepe wagensporen keihard gemaakt. Thans zijn duizenden ar beidskrachten tewerkgesteld om de wegen weer in bruikbarstaat te brengen. (P.K. dr. G. WcAfJ/Ho./St.) DEN HAAG, 7 Jan. Voor het kopen van dc gebruikelijke rantsoe nen brood, beschuit, melk, tapte melk, vlees en aardappelen zijn de bonnen 3 en 4 aangewezen: een kg. aardappelen is verkrijgbaar op de bonnen 03 en 04 toeslag. Van de boterbonnen zijn geldig 3a en 3b, beide voor een half rant soen margarine; zij, die bon 3a hadden ingeleverd, kunnen daarop thans het aangekondigde rundvet betrekken. Voorts is voor alle kin deren beneden 21 jaar een half rantsoen boter beschikbaar gesteld en wel voor de verschillende groe pen resp. op de bonnen b7, c7, d7 en el reserve. Tabak naar keuze kan worden ge kocht op de bonnen 03 en 04 van de tabakskaart. Van de versnaperingenbonnen ls op 3 verkrijgbaar chocolade en op 4 suikerwerken. De jongste kinderen krijgen hun rantsoen rijst of gort op bon e6 reserve en de daarop volgende groep (kinderen tot 4 jaar) hun rantsoen gort op bon d6 reserve. Tenslotte zijn van de bonnen al gemeen geldig verklaard: 11 voor vervangingsmiddelen, 12 voor jam, 13 voor suiker, 14 voor volvette of 40 plus kaas, 15 voor 250 gram ha vermout en 16 en 17 voor bloem. Er wordt aan herinnerd, dat de boterbonnen 50b, 52a en 52b, verder 09 en 10 algemeen (zeep en was- poeder), c3. d3 en e3 reserve (was- poeder) en e4 reserve (toiletzeep) geldig blijven tot 22 Januari en bon r 01 tabak (scheerzeep) tot 29 April. Inlevering groentebon Inwoners der gemeenten waar klantenbinding voor groente geldt, dienen bon „groente 2e periode 1944" gedurende de week van 9 tot en met 15 Januari a.s. in te leveren bij den handelaar van wien zij van 23 Ja nuari tot en met 19 Februari a.s. groente en fruit wensen te betrekken. Toelichting Van 8 Januari af zal men op de bon voor vervangingsmiddelen een grotere hoeveelheid van verschillende der op deze bon verkrijgbare artikelen kun nen betrekken, dan tot dusverre het geval was. Een volledig overzicht van hetgeen men van 8 Januari af op de bon voor vervangingsmiddelen betrekken kan, volgt hieronder: 150 gr. spUsaroma, soeparoma of Daders van roofmoord fe Hilversum in arresf HILVERSUM, 6 Jan. Reeds thans heeft de recherche de moor denaars kunnen arresteren van de 71-jarige mevrouw N. van Campen, die Maandagavond in haar woning aan de Steinlaan dood werd gevon den. De daders, twee Jeugdige Hil versummers, 22 en 23 jaar oud, zijn gisteravond laat in hun woning ge arresteerd en hebben spoedig een volledige bekentenis afgelegd. Zij ga ven toe. dat roof het motief was ge weest. BERLIJN, 6 Jan. „De bommen- oorlog is een school van de haat", aldus dr. GÖbbels in zijn jongste weekartikel, dat gewijd is aan de problemen van de luchtoorlog. „De slachtoffers van de bommen- oorlog zijn de vertegenwoordigers van de radicale oorlogvoering. Zij zijn in bepaalde opzichten door de vijan delijke luchtterreur materieel ont eigend. Zij hebben niets meer te ver liezen; zij kunnen nog slechts winst behalen. Hij, die schade leed. weet, dat zijn bezittingen slechts vervangen zullen worden, wanneer Duitsland de overwinning behaalt Wie anders zou de verwoeste stadswijken opbouwen dan een zegevierend Duitsland? De vijanden hebben er slechts belang bij wanneer de ruïnes in alle eeuwigheid blijven staan." Met deze verklaringen wil dr. Göb- bels bewijzen, dat de bommenoorlog een andere uitwerking zal hebben dan de vijanden van Duitsland verwacht hebben. Dit soort oorlog heeft de zenuwen van het Duitse volk niet stuk gemaakt Integendeel, het leidde tot een haat die het oorlogsmoreel ten goede komt Dr Göbbels heeft van deze haat bepaalde verwachtingen. „Vooral zal deze haat van grote betekenis zijn bij de komende invasie Thans reeds schrijft de Londense pers. dat de Duitse soldaten in Italië als tijgers vechten. Dit zal nog meer het geval zijn bij een invasie in het Westen, wanneer Keulse Essense. Dulsburgse, Düsseldorfse, Hamburgse, Kasselse en Berlijnse regimenten komen te staan tegenover de brandstichters hunner steden en de moordenaars hunner vrouwen en kinderen." Op een andere plaats schrijft dr. GÖboels. dat deze haat ook van be tekenis zal zijn op het ogenblik der vergelding. Her gehele volk zal dan vervuld worden van een gevoel van bevrediging. En in geheel Duitsland zal geen spoor van medelijden met de slachtoffers in Groot-Brittannië waargenomen kunnen worden. Deze verklaringen van den Duitsen minis ter zijn niet alleen in psychologisch opzicht interessant, want zij geven ook enig inzicht in het wezen en de verwachte uitwerking van de vergel ding. Het tweede deel van het artikel is gewijd aan het grote opbouwprogram ma der verwoeste Duitse steden. Het woningprobleem moet het eerst wor den opgelost. De woonruimte der grote ste'den zal naar de periferie ver plaatst worden. De woningen zullen ruimer, moderner, hygiënischer en aangenamer zijn In de verwoeste stadscentra zullen grote theaters, concert- en vergaderzalen worden ge bouwd. spijs- en soeparoma (vroeger 50 gr.), hetzij 100 gr. (max, 25 blokjes) bouil lonblokjes. extractblokjes, bouillonta bletten. -korrel3. -poeder en -pasta, extracttabletten, -korrels, -poeder en -pasta of soeppasta (vroeger 60 gr.), hetzij 150 gr soepblokjes, -tabletten, -korrels en -poeder, of soep gedroogd of soep ln droge vorm. met uitzonde ring van vermlcellisoep (vroeger 100 gr.), hetzij 150 gr. Juspasta, JusblokJes, -tabletten, -korrels en -poeder (vroeger 100 gr.), hetzij 150 gr. van die produc ten. welke kunnen worden of zouden kunnen worden gebruikt voor de ver groting van het olie-, vet- of botervo- lume of voor de vervanging van olie, vet. boter, botersaus of room (vroeger 100 gr.), hetzij 250 gr planten-extract (vroeger 125 gr.), hetzij 250 gr. pikante saus en ketchup (vroeger 200 gr.), hetzij 400 gr. van het vervangingsmid del voor mayonnaise (vroeger 200 gr.), hetzij 400 gr. van het vervangingsmid del voor slasaus (ongewijzigd). Veel belangstelling voor 105-jarige BEUNINGEN, 7 Jan - Jan. Gisteren heeft de oudste inwoonster van Nederland, de weduwe Van Ber- gen^Berendsen te Beimingen bij Nijmegen onder grote belangstelling van familie en burgerij haar 105e verjaardag gevierd. Kerkelijk werd het feest gevierd met een plechtige hoogmis, die te harer ere werd opge dragen. In de namiddag kwam de burgemeester van BeuiJngen mr. Geradts, met het voltallige gemeente bestuur de jubilaresse feliciteren. In zijn toespraak legde de burgemeester vooral de nadruk op de voorbeeldige wijze, waarop de 70-jarige dochter, bij wie de Jubilaresse inwoont, haar moeder verpleegt, namens de gemeen te bood spreker een mand bloemen aan, alsmede de erepenning der ge meente met inscriptie. De voorzitter van het nfceestcomité sprak in zijn rede de hoop uit, dat ..tante Mieke" haar 106e verjaardag zal mogen vie ren ondet vrediger omstandigheden, die een grootser feestviering zouden toelaten Zijn wensen namens het feestcomité gingen vergezeld van een taart en brandstoffen. Talrijke feli citaties in allerlei vorm kwamen in de loop van de dag nog binnen. Groentehandelaar voor 30 jaar uitgesloten DEN HAAG, 7 Jan. Onlangs moest zich voor den Inspecteur voor de prijs- beheerslng een zeer vermogend man verantwoorden. Het was de vroegere veehouder, slnd6 begin 1942 groente teler, J. Buren uit Zuid- en Noord- Schermer. C. 12. eigenaar van o.a. twee groenten- en frultzaken en een dro gisterij ln Amsterdam en van een bak kerij ln Den Haag. Alle door bem zelf geteelde groente bracht hij rechtstreeks naar zijn eigen zaken om deze daar tegen abnormaal hoge prijzen te verkopen. Op welke wijze hij zijn klanten benadeelde, blijkt uit het feit, dat stambonen voor ongeveer 65 cent per kg. en uien voor 3 en 5 cent per stuk werden verkocht, hoewel maximaal respectievelijk slechts ƒ0.28 en ƒ0.12 per kg. had mogen worden berekend. De Inspecteur voor de prUsbeheerslng rekende met dezen man, wlen leder excuus voor een der gelijke afzetterij ontbrak, als volgt af: hij sloot voorgoed Buren's groente- en frultzaken ln de Ferdinand Bolstraat 147 en ln de Maasstraat 85 te Amster dam, verbood hem gedurende dertig Jaren ln het klein te handelen ln groente en fruit of ln deze kleinhandel werkzaam of erbij betrokken te zijn. veroordeelde hem verder tot betaling van 60.000 boete en 5.000 proces kosten en verklaarde tenslotte de ln beslag genomen groehte en fruit ver beurd. De laatste zullen, vla den gros sier ln groente voor de gemeente Am sterdam. tegen normale prijzen hun weg naar de hoofdstedelijke consumen ten vinden. LEIDS NIEUWS De strijd der Leidse clubs Het zal spannen Zondag aan de Wassenaarseweg. waar UVS, dat wil het een ernstige kampioenscandi- daat blijven geen nederlaag mag riskeren, het sterke Gouda ontvangt. Doordat Quick Zondag vrij-af heeft, kunnen de blauw-witten zelfs weer een punt voorsprong nemen, zij het dan met één meer gespeelde wed strijd. De Gouwenaars zullen er ech ter alles op zetten om de punten mee naar de Pijpenstad te nemen, daar zij bij een nederlaag voor het kam pioenschap vrijwel uitgeschakeld zijn. Mocht UVS deze belangrijke wed strijd winnen, dan staat ons een inte ressante competitie-eindstrijd tussen de twee kampioenscandidaten. UVS en Quick, te wachten. In 3 A gaat Roodenburg bij de lei ders Westerkwartier op bezoek. De thuisclub, die het verleden week tegen ASC niet verder dan een gelijk spel wist te brengen, zal ditmaal geen fout maken en beide punten behouden. Zij heeft deze overwinning te meer nodig, daar Wassenaar, dat met slechts twee punten achterstand de tweede plaats bezet, geen moeite zal hebben de hek- kesluiter Alphen. bij welke het op bezoek gaat. een nederlaag toe te brengen. Tonegido, dat met 9 punten Een tevreden roker is geen on ruststoker. 'tls geen man, die niet roken kan. Maar in dit geval is het niet een man, die niet roken kan, maar een kachel. Ik heb hem gered, ik heb hem behouden en wat ben ik trots op die klomp ijzer! ik heb kolen. maarik kan niet stoken, want ik heb geen pijp. Kachelpijp is niet te krijgen. Ik kom in de kachelpijpenwinkél. .Zeker meneer, evacué's hebben voorrang. Maar ik heb geen vijp." Ik sta dus ooven aan de lijst, maar op de lijst is niets te krijgen. Mijn voldoening is dus getemperd. Nu ziet de kachelpijpensmid er vrij bleek uit en zijn ogen zijn dof. .Jtookt u?" vraag ik. Zijn ogen be- ginnen te glanzen. Ik heb mij niet vergist. Hij is een van die hardnekkige Hollanders, die roken, zolang er in België gras groeit. (Vandaar het spreekwoord: Belgische shag.) Ik bied hem iets aan, van wat ik juist op mijn tabakskaart heb ge haald. Zijn gezicht klaart nog meer op en zijn hele geestelijke wezen vertoont een opflakkering. Hij zal di rect „nog eens goed gaan kijken." Zo'n paar sigaretten hebben tegen woordig op menig winkelier dezelfde invloed als vroeger een toespraak van Karei Lotsy op het Nederlandse elftal Dit is, geloof ik, de aloude methode van concentratie. Ik con centreer vooral met behulp van sigaretten. Mijn winkelier is „nu goed wezen kijken." Bij het licht van mijn brandende sigaret kon hij al veel beter zien. Hij heeft een pijpje en een elleboog gevonden. Als ik thuis kom kan ik niet meer roken, maar mijn kachel wèl En dat is veel belangrijker. Moe heb je dat klaargespeeld vraagt mijn verbaasde gade. „Óch," zeg ik, doodeenvoudig Evacué's hebben voorrang. Maar ze moeten liefst niet vergeten een doosje sigaretten mee te nemen, als ze hun voorrangsrechten omgezet willen zien 99 99 t99 in daden." TIJL. uit 14 wedstrijden nog niet buiten degradatiegevaar is, zal er Zondag tegen ASC alles op zetten om zich veilig te stellen. De Leidse ploeg maakte Zondag echter een uitsteken de indruk en we achten haar zeker in staat een kleine overwinning te boeken. In de 4e klasse A komt het onge slagen VVSB naar Leiden, waar Docos niet ln staat zal zijn de zegewagen te doen ontsporen. In deze klasse staan verder nog de volgende wed strijden op het programma: DOSR ZLC, Teylingen—Lisse, Hillegom— Vogel. Daar komen ze aanlopen, met zijrt vijven, met zijn zessen en ieder heeft watde een een melk koker, de ander een fles, de derde een busje. De kleinste kan nauwe lijks lopen, maar ook hij draagt par mantig z"n kannetje voor zich uit. Het is nog vroeg op de Veemarkt, maar het is vacantie en moeder wil ze even kwijt. Eerst lopen ze even te draaien, maar dan heeft de grootste plotse ling een flinke, zware koe ontdekt. ,J)ie daar" commandeert-ie en daar loopt het hele stel naar de vette koe. „Wie durft?" de commandotoon is een fluister stemmetje geworden, want even verder staat de boer te praten. „Ik" zegt er een en hij treedt dapper naar voren hij kan haast onder de koe staan, zonder zijn hoofd te stoten van alle kanten worden hem busjes en kannetjes toe gestoken. Een tegelijk" zegt ie. Mee, joh" zegt een ander vier tegelijk joh, onder alle vier een dat gaat veel vlugger". „Ben je gek. een tege lijk" en daar blijft het bij. Proberen... niks. Nog eens probe ren... weer niks. Nog eens... ja... het is maar een heel fijn straaltje, maar het is er dan toch en het hele stel haalt verlucht adem. In koortsachtig tempo wordt er doorgewerkt, in ieder kannetje, in ieder flesje een beetje. Plotseling holt het groepje ver schrikt uit elkaar, de koe heeft zijn staart opgetild en heeft iets be slist geen melk op de grond laten vallen. En als dan, tot overmaat van ramp, de boer zich omdraait en met z'n stok dreigtdan is het feest voor goed afgelopen en zien we ze naar huis wandelen met hun flesjes en kannetjes. Het is niet veel wat er in zit een kwart litertje misschien maar, maar 't is volle enzonder bon en dat is veel waard. De Nederlandse Volksdienst en Win terhulp „Nederland" zullen aan de onbekendheid van de vele volks- kinder-, minne-, drink-, scherts- en jeugdliedjes radicaal een einde ma ken. Winterhulp zal n.l. Zaterdag tot en met Maandag a.s. keurige zangbundeltjes aanbieden, tegen een door de liefhebbers zelf te bepalen of Ier in de overbekende rode bussen met klaverblad. Foto C.N.F./JZeylemaker". Twee jaar na zijn „Boerendom als levensbron van het Noord- ras", in 1930 dus. publiceerde R. Walther Darré „Neuadel ausBlut und Boden", dat thans onder de titel „Nieuwe adel uit bloed en bodem" ook in Nederlandse vertaling verschenen is (Uitg. „Volk en Bodem", Den Haag). Eén voordeel blijkt het althans te hebben, dat deze fundamentele beschouwingen een breder Neder lands publiek pas met aanzien lijke vertraging bereiken: men kan thans beide boeken in on derling verband tegelijkertijd ter hand nemen. Dat heeft dAArom bijzondere betekenis omdat „Nieuwe adel" de logische uit werking van „Boerendom" is. Méér: Darré's „Boerendom" legt wetenschappelijke, theoretische grondslagen, waarop „Nieuwe adel" vervolgens een rechtstreeks voor verwezenlijking vatbaar plan bouwt. „Boerendom" staat tot „Nieuwe adel" als weten schappelijke theorie tot conse quente practijk. Waarin die practijk bestaat? Het is wonderlijk, maar nog al tijd niet overbodig, dat hierover na een dik dozijn jaren en op het ogenblik van Europa's groot ste beproeving eindelijk ook iets tot de Nederlandse volksge meenschap doordringt, zo goed als de verbreiding van Darré's wetenschappelijk-theoretlsche uit eenzettingen juist op dit ogenblik een bijdrage van brandende actualiteit betekenen. De „gruwelpropaganda" heeft het waarachtig bestaan, voor on telbare goedgelovigen de ideeën van bloed en bodem te koppelen aan van bloed druipende moor denaarsmessen. En hoe vreemd het moge klinken: er zijn in 1944 nog evenveel lieden als in 1934, die In alle ernst niet weten, dat men „bloed en bodem" rustig door „eigenaard en bodem" zou kunnen vertalen, hoewel ook bij het woord „bloedverwant" niet iedereen dadelijk in zwijm valt of een spookbeeld van druipende dolken en snelverband krijgt. Darré wenst (en hij is gelukkig de enige niet) de eigenaard van de Germaanse volken te behou den en te versterken, door hun bestaan bewust en overeenkom stig de natuurlijke tradities van een oer-oud landbouwersvolk aan de bodem te koppelen. Dat bete kent allerminst, dat nu iedereen boer zou moeten worden. Het be tekent wèl. dat het boerendom voor ondergang wordt bewaard en (gelijk voorheen) weer een adels-kern zal kunnen leveren. Adel is voor Darré geen ijdele titel-goochelarij, zo mogelijk en' overeenkomstig de Ironische volks-ultspraak met een vrijbrief voor een bestaan zonder arbeid. Darré heeft zelfs de moed. een „adel van de geest" te ontken nen, op gevaar af daardoor mis verstanden te ontketenen bij al len. die het woord „adel" weer op een andere wijze wensen op te vatten dan het hier gebruikt is: als de duurzame kern, waaruit de leidende krachten voor een volk zullen moeten voortkomen. Wie zich eenmaal uit „Boeren dom als levensbron van het Noordras" met Darré's gedachte vertrouwd heeft gemaakt, dat de Germaanse volken in het boeren dom niet alleen him levenskern, maar ook de voorwaarde voor een regeneratie, een opnieuw gezond worden van hun zieke maatschap pij hebben te zoeken, begrijpt, dat Darré ook een ..nieuwe adel" aan het boerendom koppelen wil. Dat is niets willekeurigs. Het is. na een door eeuwen te volgen verwording van de „oude adel", in werkelijk heid het aanknopen bij tradities, die vóór die verwording in de Germaanse gebieden golden. Populair uitgedrukt zou men het aldus kunnen stellen, dat Darré „A" zegt, teneinde de roep om een nieuwe Adel te formuleren en dat hij daarna ook consequent de „B" van Boerendom uitspreekt In de practijk wil Darré dit alles verwezenlijken, door „adelshoe- ven" in het leven te roepen, die erfelijk worden toevertrouwd aan de door aanleg besten van het volk. Van bijzondere betekenis voor de sociale vernieuwing is het, dat daaraan als vanzelf een speurtocht naar begaafden ver bonden wordt In de tot dusverre vergeten „massa". Ideeën gelijk Darré die hier uit sprak, hebben ten dele in Duits land reeds tien jaar geleden vorm gekregen in de „Reichs-Erbhof- Gesetz", de rijkserfhoevewet. Daarin ligt het zwaartepunt ech ter op behoud van de bestaande kern van het boerendom. door het verhinderen van versplintering van het grondbezit en zo meer. Wanneer men echter ook in Dar ré's eigen geschriften de verwij zing naar de belangwekkende proef aantreft, die Horthy in Hongarije na de vorige wereld oorlog genomen heeft met de schepping van een landbouwende adel (door het verlenen van land goederen en titels In onderling verband aan terugkerende front soldaten). dan begrijpt men. welk een actualiteit Darré's „Nieuwe adel uit bloed en bodem" In een komende vredes-ordening hebben kan. De Nederlandse vertaling van de beide hier genoemde boeken is door J. M Lang verzorgd met medewerking van P. E. Keuche- nius en P. A Dick. En reeds deze samenwerking doet zien, dat men er zich iets aan gelegen Het liggen om dp lang niet gemakkelijke taak behoorlijk te vervullen. Een zo nauwkeurig mogelijk steunen op de formuleringen van het origi neel heeft zonder twijfel hier en daar het Nederlandse taaleigen geweld aangedaan. Dat neemt niet weg. dat deze vertaling voor treffelijke diensten kan bewijzen om Darré's werk ten onzent méér bekendheid te geven dan het tot dusverre had. VOLKSCULTUUR EN KUNST Inplaats van „Ouwe Taaie" „Men kan het een oorlogsver schijnsel noemen, dat het peil van onze Jeugd zo zakt, dat een groot deel van die Jeugd b.v. naar al die zogenaamde amusementsconcerten loopt, waar het bonkend rhythme van inhoudloze wijsjes het oor ver scheurt. Men kan vaststellen, dat dergelijke bijeenkomsten een kanker gezwel zijn voor ons volk. De vraag is nu: Moeten we dit laten gebeu ren, moeten we de jeugd maar laten afglijden? Of moeten we aanpakken en trachten de smaak van onze jeugd op te rangen en om te buigen in de goede richting"? Dit was de kem van een inleiding die mr Harm Smedes dezer dagen hield naar aanleiding van een merk waardig concert, dat Winterhulp op Zondag 16 Januari organiseert Op dit concert, geleid door mr Harm Smedes, zullen optreden een sym- phonie-orkest en een amusements orkest, nl van Boyd Bachman. Ten dele zullen deze beide orkesten onaf hankelijk van elkaar musiceren Het symphonie-orkest speelt o.a. de ouver ture uit de „Fledermaus" en de be roemde „Kaiserwalzer" van Joh Strauss Boyd Bachman beperkt zich tot zijn eigen genre, met -dien ver stande, dat hij alleen pwzikaal zal optreden en geen ..show" vertoont. Tenslotte zullen de beide orkesten samenwerken in de Tanzerische Sui te, een modern amusementsstuk van den componist Künnecke. Met dit samen musiceren wil de leider van deze avond bewijzen dat deze totaal verschillende uitingen der amusementsmuziek in wezen aan el kaar verwant zijn en dat er in elk geval een synthese te vinden is; dat de invloeden, die op Jazzgebied" zijn ontstaan, in gunstige 2dn kunnen worden aangewend. Het ls een po ging, de liefhebbers van afgetrapte en altijd weer dezelfde variaties op het terrein van „Ouwe Taaie" te leren luisteren en te laten vaststel len, dat er ook in de amusementsmu ziek meer kleur, meer vorm en scha kering mogelijk Ls en dat die ten slotte te verkiezen valt boven de mopjes „Het feit', zeide mr. Smedes nog, „dat het hele orkest van Boyd Bach man enthousiast is over dit plan bewijst dat men het tegenwoordige genre amusementsmuziek ook daar moe wordt. En als we zo de belang stelling kunnen wekken en de Jeugd geleidelijk in de goede richting stu ren, dan zullen zeker ook componis ten komen die dergelijke betere amusementsmuziek produceren". De heer Gerh. Beitsma. stedelijk leider van W.H.N., voegde hieraan toe, dat het de bedoeling o.a. is. het culturele peil van ons volk gunstig te beïnvloeden. Bovendien wil men de baten door deze concerten opvoe ren. maar deze actie staat geheel los van politiek of godsdienst en is ten voordele van het gehele Nederlandse volk. Het ware een klein kunstje ge weest. de zaal van de Dierentuin vol te krijgen We hadden slechts een van de bekende amusementsorkesten te engageren om dit doel te bereiken. Doch we prijzen ons gelukkig dat mr. Harm Smedes die dit op ons ver zoek organiseert, deze culturele vorm heeft gevonden. De verduistering begint heden om 16.45 en eindigt om 8.45 uur. Heden: maan op 14.47, onder 5.46 uur. 10 Jan. V.JVL, 18 Jan. LJL, 25 Jan. NJVL Zaterdag en Maandag staat weder* om ..Hamlet" op het programma, van. het Residentie-Toneel. Zondag wordt het blijspel „Er viel een ster" ten tonele gebracht en Donderdag ..Een huwelijk onder Lodewljk XV" Op do tussenliggende avonden. Dinsdag en Woensdag, speelt Cor Ruys „Half om half"; alles ln de Prlncesse-Schouw- burg. In DUlgentla wordt Zaterdag een klnder-matinée gegeven Zaterdagavond treedt de Jeugdige voordrachtskunste naar Albert Vogel op. Zondagmiddag volgt een concert van Janlne Andrade, met Theo van der pas, ln het kader der Vereniging voor Kamermuziek. Die avond speelt het Miller-Quartet, met Sanny Day als soliste. Maandag geeft mevr. QulntScholten ln Dlllgentla een llederenavond. Dinsdag concerteert de violist Willem Noske en Donderdag avond de pianist André Jurres. In Pulchrl-Studio ls Vrijdagavond een concert van Max Prick van Wely In het Gebouw voor K en W. komt Zaterdagmiddag het Residentie-Orkest, onder Paul van Kempen en met Jan. Dahmen als viool-solist. Zaterdagavond speelt Pletro's dansorkest. Zondagmid dag geeft de Amsterdamse Opera de Haagse première van „De verkochte bruid". Zondagavond treden er de Killma's op met Hawallan-muziek.' Maandagavond wordt door mevr. De RidderSpaan een voorstelling met kinderen georganiseerd van „De Vogel koopman". Woensdag speelt nogmaals het Residentie-Orkest. In het kader der kulturele Rolzaal bijeenkomsten wordt Zondagmorgen weer een concert georganiseerd door het departement van V. en K.. het welk te 11 uur aanvangt. Cor de Groot speelt hier o.a. werken van Beethoven en Badlngs. De toegang ls vrll. In de pauze bestaat gelegenheid een kleine tentoonstelling te bezichtigen van door het departement aangekochte schil derijen. In Scala blijft voorlopig de tragl- comedle „Strljkstertje". met Jople Koopman. Ellen Durleux, Jacq. van Bljleveld en vele' anderen. SPORTNIEUWS Moeilijk wielerseizoen verwacht DEN BOSCH. 7 Jan. De heer Savelkouls. inrichter van wielerwed strijden ln Den Bosch, heeft voor het komende seizoen zijn data reeds vast gesteld. Hij wil dit jaar vroeg zijn en op 23 April reeds beginnen met een Veemarktcriterium Óp 21 Mei, 25 Juni en 23 Juli geeft nij wielen- baanwedstrljden Dan volgt op 20 of 27 Augustus nogmaals een Veemarkt criterium, waarna het seizoen wordt besloten met een wielerbaanwedstrijd, die op 3 of 10 September zal worden gehouden. Dit Jaar verwacht hij ern stige moeilijkheden met de renners. Deze moeilijkheden zijn van tweeër lei aard. Verleden Jaar viel het al niet mee een behoorlijk aantal ren ners te krijgen, die nog goede banden hadden. Natuurlijk zijn dit taar de materiaalmoellljkheden nog groter. Voorts is hij niet van plan dit seizoen nog dezelfde grote startgelden aan wielerkopstukken te geven, VOETBALPROGRAMMA. Het voet- balprogramma der Haagse clubs luidt: VDLVIOS, Velox—BMT. Blauw Zwart Hllllnen, WesterkwartlcrRooden burg. TonegidoASC, AlphenWasse naar, CromvlletSchevenlngen, VCS Terlaak, GDAPostduiven. Olympla Laakkwartier, HillegomVogel, VDS HDV, NaaldwijkDe Jagers. Texas BTC, ESDOMaasstraat. Quick Steps Rava. Te Werve—DSO. WIK—Spoor- wljk, PostallaZwart Blauw. VVP Wilhelmus. Rijswijk—SOA. RVCDu- no. Delft—HPS V. KRVCSaturnue, VUC 2—Overmaas 2, Feljenoord 2 ADO 2. Laakkwartier 2—DHC 3. ONA 2—HBS 2. VUC 3—ADO 3. HW 2 UVS 2, Schevenlngen 2—Quick 2. ADO 4Feljenoord 4. Wassenaar 2LFC 2. ASC 2—HW 4. Alphia 2—HBS 3. Laak kwartier 3—UVS 3. VIOS 2—Laakkwar tier 4. BMT 2—RVC 2. HW 3—Quick 3. Schevenlngen 3—VCS 2. HBS 4 VUC 4. Celerltas 2Aeolus 2, Tonegido 2Quick 4. Postduiven 2—DHL 2.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1