H Spanje antwoordt Frankrijk Gaat Sjahrir heen? Utrecht, kardinaal-stad H Feestelijkheden rond den Prins der Kerk J Donderdag Febr. 1946 Hoofdred: Rector H. Sondaat, Mr Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van EIburg- Bureaux: Papengracht 32. fet. Red 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen: f 0.26 per week. 1.10 per maand. 3.20 per kwartaal. Franco oer post 4.20. No. 210 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Conversatie is de kunst om altijd te luisteren en somtijds te spreken Nederland eert een nationalen figuur BOVEN DE STAD bonzen enkele klokken van Utrechts' kerken, die dit kostelijk bezit tijdens den oorlog wisten te bewaren. Maar al zijn er dan weinig bronzen stemmen, de vlaggen, die overal wapperen en in den wind breed-uit waaien, vertolken dat deze morgen een bijzonderen dag inluidt en ze zijn de kleurige tee kenen van de blijde stemming en de gr jote dankbaarheid, die in de harten van alle katholieken leeft en zich vandaag wil uiten. De Kardinaal verschijnt. Precies tien minuten voor half elf gaan de deuren van het paleis open en enkele minuten later verschijnt Z. Em. Joannes Kardinaal de Jong. Er gaat bui ten een luid gejuich op. De men- schen zwaaien met hun hoeden en de Kardinaal groet- vriende lijk vóór hij in de auto stapt. Hij wordt vergezeld door den pauselijken Internuntius, Mgr. P. Giobbe, terwijl ook de secre taris dr. Geerding bij hem plaats neemt. „De kroon van verdienste" (Van onzen spec, verslaggever) Want Nederland heeft zijn Kardinaal. En het zal vandaag zijn groote vreugde over dit feit aan heel Nederland vertel len. Het zijn niet alleen de Ka tholieken die de vlag hebben uitgestoken. Het zijn niet al leen katholieken die langs Utrechts straten staan om straks de stoet te zien passeeren, maar mèt de katholieken zijn het talloos vele andere Nederlan ders, die mèt ons, verschillend in geloof, één zijn in liefde voor ons vaderland. En die in de ver heffing van den Aartsbisschop van Utrecht tot kardinaal mèt ons meezien een bekroning van zijn leiding-geven in en aan het verzet, dat Nederland den over weldiger bood. Daarom heerscht er in Utrecht een sfeer van een na tionale feestdag, is er een stem ming die heel het volk en alle lagen en rangen verbindt en die het stempel drukt op heel het leven van vandaag. De politie heeft keurig voor alles gezorgd: de weg wordt gewezen en het voorrijden aan de kathedraal, gelegen in het hart van de stad, kan vlot en regelmatig verïèópen. De zon schijnt nu en alles glinstert en straalt als de zon haar glanzen werpt over de sneeuw. Bij het aartsbisschoppelijk palels. Reeds vroeg in den morgen verza melen zich groepjes menschen op de Maliebaan. Het is naderhand ook'hier weer de Utrechtsche politie.die pret tig en joviaal, maar ook correct, de maatregelen treft, opdat straks de stoet van het paleis zijn korte tocht naar de kathedraal kan aanvangen. Er wordt veel gesproken en de menschen- stellen elkaar allerlei vra gen Of er iemand namens de Koningin bij de plechtigheid zou zijn, wie er al lemaal zouden komen. Zou de Kardinaal nu ook een ridder orde krijgen? Weer anderen klagen er over. "'•dat de kathedraal, waar de plechtigheid plaats heeft, zoo klein is en er worden allerlei veronderstellingen geopperd, waarom men geen grootere kerk heeft genomen. Weer een ander vertelt, hoe hij eenmaal den bisschop heeft gesproken op een van zijn wan delingen. die hij ook tijdens den oor log regelmatig maakte. Zoo korten de menschen den tijd en doet een journalist copie op. Dan is het kwart over tien en de auto's rijden voor. verheven schepsel zijn aanbidding te toonen. Eu het is een oogenblik van diepe geloofsbeleving als al deze bis schoppen. deze kerkvorsten eenige oogenblikken in stille aanbidding neer knielen voor den verborgen God. Wiens luister niemand kan bevroeden, aan Wien alle eer en glorie toekomt. Twee tronen staan er opgericht. Aan de Evangeliezijde neemt de Kar dinaal plaats en aan de Epistelzijde de Nuntius! De eed van trouw. Dan komt het oogenblik, dat de Aartsbisschop, staande voor het altaar den eed van trouw aflegt. Rondom in de kanunni- kenbanken staan de bisschop pen. In het priesterkoor zijn ook de gemijterde abten omhoog gerezen en vóór zijn troon staat de kleine, frêle figtiur van den pauselijken gezant. De woorden van den eed klinken kort en beslist; de op geheven hand onderstreept de RECEPTIES ZIJNE EMINENTIE KARDINAAL DE JONG. Nogmaals wordt onder de aandacht gebracht dat. zij die dit wcnschcn. in de gelegenheid worden gesteld bij Zijne Eminentie Kardinaal de Jong hun op wachting te maken. Op Vrijdag 1 Maart van 112 uur wordt een receptie gehouden voor pries ters en religieuzen; op Zaterdag 2 Maart van 10.30 uur 12 uur en van 12.302 uur voor per sonen buiten de stad Utrecht en len- slotte op Zondag 3 Maart van 1213.30 uur en van 57 uur voor personen tiit de stad Utrecht. De recepties worden gehouden in het paleis aan de Maliebaan te Utrecht. Men wordt verzocht zich nauwkeurig te houden aan de aanwijzingen, welke door de orde-commissarissen ter plaatse zul len worden gegeven. Bij het betreden van het Paleis, geve men aan een der orde-commissarissen een kaartje, waar op vermeld naam en eventueele functie. v. IN het nevelig verschiet rijst boven de sneeuw bedekte daken van de stad de toren van Utrechts aloude Dom. Met zijn machtige vierkante gestalte is hij blijven staan, als de forsche getuige van een verleden dat niet tenonder gaat, maar zich altijd met nieuwe levenskracht verjongt en even fier zijn zending vervult. Utrecht was eenmaal het centrum, waar rondom zich het katholieke leven in de lage landen groepeerde. Jitrecht was de eerste zetel waar een Aartsbisschop leerde, dat het onder den kromstaf goed was om te leven, naar ziel en lichaam. Wel wordt in Utrechts majestueuze Dom de luister niet meer ontplooid van de katholieke liturgie: wel is de heilige sfeer weg gevlucht uit de muren waar men de rijke weelde van heiligen- vereering heeft weggeborgen achter de egale grijsheid van een saaie verflaag: wel hcHt men deze machtige steenen schatkamer beroofd van het kostelijk juweel van Gods tegenwoordigheid, maar toch staat zij daar en rijst zij uit boven stad en omgeving als een wa"arachtig getuige van het katholieke leven^dat, schijn baar gestorven, toch niet sterft, en dat, schijnbaar overwonnen, tóch de zegepraal behaalt. Want na eeuwen is daar weer een andere kathedraal, schoon, niet grootsch en machtig, maar rijk door het liturgisch leven dat er zich ontplooit en wezenlijk en waarachtig vervuld van Gods' geheimzinnige aanwezigheid. In den ouden Dom is het altaar weggebroken, is de troon neer gehaald. Maar een nieuw altaar is verrezen en een nieuwe troon staat opgesteld. Aartsbisschoppen kwamen en aartsbisschoppen gingen heen. Zij verkondigden allen dezelfde leer en zij spraken allen dezelfde zaligmaking. Zij leerden allen de nauwe verbon denheid met den Paus en de kracht van het Eeuwige Rome door stroomde ook het katholieke volk, dat leeft en arbeidt en bidt op de lage velden tusschen de akkers, in de steden en dorpen van ons vaderland. Deze en andere gedachten komen in ons c, als wij langs den besneeuwden weg op dezen morgen Utrecht bin nenrijden. JHR. TJARDA OVERHANDIGT ZIJN GELOOFSBRIEVEN. Jhr. Tjarda van Starken- borgh Stachouwer, cje nieuwe Nederlandsche ambassadeur te Parijs, zal a.s. Zaterdag 2 Maart zijn geloofsbrieven aan den Franschen regeeringsleider Fe lix Gouin overhandigen. De uit de 15e eeuw dateerende kroon- juweelen en kroningsattributen die aoor de Nazi's na de aansluiting in 1938 ge loofd waren, werden onlangs door Ame- rikaauscne strijdkrachten naar Oosten- iijk teruggebracht. De collectie Juwecleh die in Neurenberg begraven was. werl ontdekt door Amerikaansche autoritei ten. De met juweelen bezette beroem Je kroon van Charlmagne, waarmede de laatste keizer gekroond werd. wordt door een drietal Amerikanen bewonderd. Spanje op drift De Spaansche Regeering heeft gisterenmorgen de Fransch- Spaansche grens gesloten, waarmede zij dus vooruitgeloopen is op het genomen besluit van het Fransche kabinet, de grens te sluiten. Volgens berichten uit Barcelona verluidt, dat de grens posten te Portsou en Puigcerda gistermorgen vroeg zijn geslo ten. Er is nog geen nieuws over een dergelijke actie bij Irun. De Spanjaarden zouden een F-ansche actie verwacht hebben en de Spaansche politie houdt de menschen die uit Hendaye komen tegen. Spaansche troepen aan de Fransche grens Daarachter volgen de auto's met de bischoppen van Haarlem. Breda (Wij bisschop Mgr. Baeten) en 's-Hertogen- bosch, terwül Mgr. Lemmens, die door ziekte verhinderd is wordt vertegen woordigd door den vicaris-generaal van zijn bisdom. Prof. Dr. Feron. In één van de auto's stijgt Mgr. Dr. Eras, die al sinds jaren de vertegen woordiger is van het Nederlandsch Episcopaat bij den H. Stoel in Rome. Bij het binnentreden der kathedraal. Precies half elf rijden de auto's voor de kathedraal en op het moment dat Mgr. de Jong, voorafgegaan door den pause lijken Internuntius, de kathe draal binnentreedt, juicht het gemengde koor in een prachti ge vertolking het „Ecce Sacer- dos et Pontifex". Door de stijl vol en kleurig versierde kerk gaat dan de stoet van kerk vorsten door het middenpad naar het hoogaltaar, als een stroom van vloeiend purper met een gouden twinkeling van een borstkruis en de flonkering van een rijke ring, waarop even het licht valt als de hand van den Kardinaal zich in zegenend ge baar wendt tot- de eerbiedig knielende geloovigen. Maar voor God is geen mensch groot en aan God behoort ook het hoogst belofte en dan is het oogenblik daar, dat in het sierlijk en toch plechtig latijn de benoemings brief wordt voorgelezen, waar in de verheffing tot Kardinaal wordt meegedeeld. Op dat oogenblik nadert de ceremoniemeester tot den Nun tius, die daarop in een korte toespraak den nieuwen Kardi naal namens den Paus geluk- wenscht en hem de aloude ze gebeden toebidt: „Ad muitos annos", nog vele jaren. De Kardinaal spreekt. Dan wordt de kardinaalsbaret over handigd en onmiddellijk zetten de geza menlijke kerkvorsten op de intonatie van het orgel het ..Te Deum laudamus", hel „U, o God. prijzen wij", in. Het machtige koor neemt deze woor den over. In een feillooze uitvoering van de compositie van H. Andriessen vertolkt dit eeuwenoude danklied de gevoelens van allen, die in de kerk en voor de radio dit verheven oogen blik meemaken. Na de toespraak van den Nuntius heeft de kardinaal in het Nederlandsch geantwoord waarbij hij den Paus dank zegde voor zijn uitverkiezing en in het kort den strijd tegen het Nat. Socialisme memo reerde. Wij komen daar morgen uit voeriger op terug. De correspondent te Hendaye van het A.F.P. meldt: Vele een heden van het Spaansche leger, waaronder ook Marokkaansche troepen zijn aan de Fransche grens aangekomep. Minstens vier Spaansche regi menten, met in totaal 4.000 man, en waaronder een artillerie regiment, zijn aan de Spaansch- Fransche grens geconcentreerd. Men verwacht voorts, dat deze strijdkrachten met troepen uit andere deeien van Spanje ver strekt zullen worden. Aanval op Spaansche am bassade te Brussel. In aansluiting op het protest van communistisch georiënteer de nieuwsbladen tegen de exe cuties in Spanje en de daarin vervatte eisch de diplomatieke relaties met Franco te verbre ken en de voorbereidende over eenkomsten voor een uitgebreid economisch verdrag tusschen België en Spanje, ongedaan te maken, hebben 500 studenten van de Brusselsche Universiteit gisteren voor het gebouw van de Spaansche Ambassade te Brussel een protestdemonstra tie gehouden. 300 Gendarmes werden opgeroepen om de Spaansche Ambassade te be schermen. Na een kloppartij, waarin verscheidene personen werden gewond, werden de stu denten uit elkaar gejaagd. De Amerikaansche aan Spanje. nota De ontvangst van een nieuwe Amerikaansche nota over de toekomst van Spanje werd door officiëele Britsche kringen in Londen gistermorgen bevestigd. Ofschoon bijzonderheden over den inhoud nog niet bekend gemaakt zullen worden, weet men, dat de nota aandringt op de wenschelijkheid, de regee ring van Gen. Franco te ver vangen door een voorloopig be stuur totdat de Spaansche open bare meening gepolst kan wor den vermoedelijk door het houden van verkiezingen. Een afschrift van de nota is ook naar de Fpansche regeering gezon den. Indonesië! Sr. Arch Clark Kerr uit Batavia vertrokken „Volgens niet bevestigde be lichten uit Batavia, zou Sjahrir, de Indonesische leider, na be sprekingen met andere Indone sische leiders zijn ontslag heb ben aangeboden. Volgens ande re berichten ontvangen de In donesische leiders nog steeds telegrammen, waarin pressie op hen wordt geoefend om alleen volledige onafhankelijkheid te aanvaarden". (Ook in Den Haag kon het bericht omtrent Sjahrir's ont slag niet bevestigd worden). Sir Archibald Clark Kerr is gisteren met onbekende be stemming uit Batavia vertrok ken. Men bericht thans, dat hij lijdende is aan een plotselin- gen aanval van maaggriep. Hij moest in zijn auto worden ge holpen. Ofschoon geen bijzon derheden met betrekking tot zijn reis zijn bekend gemaakt, zijn welingelichte kringen van meening, dat deze reis in ver band staat met belangrijke be raadslagingen, waarvan Sir Archibald Clark Kerr een uit stel niet raadzaam achtte. Het is echter mogelijk, dat hij van deze gelegenheid gebruik zal maken om tegelijkertijd eenige dagen volslagen rust te houden in afzondering. Vliegveld bij Makassar bezet. De Nederlandsche autoritei ten hebben het vliegveld bij Mandai en de basis voor zee vliegtuigen te Makassar laten bezetten. Nederlandsche ma rinetroepen zullen hier wor den ingezet, totdat de Neder landsche burgerlijke autoritei ten deze taak zullen overne men en het vliegveld Makassar voor burgerlijke doeleinden ge bruikt zal worden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1