7. Randvoorwaarden 8. Wijzigingen na evaluatie Beperkingen N.v.t. Personele randvoorwaarden Het onderzoek moet verricht worden door een archeologische instelling met een opgravingsbevoegdheid. Zowel voor veldwerk als voor uitwerking, conservering en rapportage is de aanwezigheid van een projectleider en specialisten met periode- materiaal- gebiedspecifieke kennis en/of ervaring vereist. Uitvoeringsperiode en opleveringstermijn veldwerk 8 t/m 10 juli 2008. Uitvoeringscondities veldwerk De uitvoeringscondities zoals plaatsing van keten, betredingstoestemming en oplevering van het terrein dienen te worden afgestemd met de opdrachtgever. Ter voorkoming van schatgraverij in de avonduren moeten rondom het terrein hekken worden geplaatst. Communicatie en persvoorlichting geschieden altijd direct via de communicatiemedewerker van de gemeente Leiden en niet via de medewerkers in het veld. Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie Het onderzoek wordt uitgevoerd onder supervisie van de RACM. Wijziging in onderzoeksstrategie vindt alleen plaats na toestemming van de RACM. Selectieprocedure tijdens het veldwerk (i.h.b. bij archeologische begeleiding) N.v.t. Uitvoeringsperiode uitwerking; opleveringstermijn (concept)eindrapport De conceptrapportage wordt opgeleverd binnen 2 maanden na afronden van het veldwerk. Dit conceptrapport wordt getoetst door de RACM. Termijn overdracht van vondsten, monsters en documentatie Vondsten en (analoge en digitale) documentatie worden uiterlijk 2 maanden na afronding van het eindrapport opgeleverd. Procedure toetsing eindproduct door bevoegd gezag De RACM geeft goedkeuring aan het plan van aanpak en de conceptrapportage. Wijzigingen tijdens het veldwerk Indien belangwekkende zaken worden aangetroffen die niet in het PvE zijn voorzien, vindt overleg plaats met de bevoegde overheid en de opdrachtgever. Indien substantieel van het PvE afgeweken moet worden, wordt hiervoor overleg gevoerd met de bevoegde overheid. Wijzigingen van het PvE worden op schrift vastgelegd en toegevoegd aan de projectdocumentatie. Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk Na afloop van het veldwerk wordt een evaluatie van de resultaten uitgevoerd. De uitvoerder stelt een selectierapport op voor de uitwerking van het vondstmateriaal dat ter goedkeuring wordt aangeboden aan het bevoegd gezag. Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering Kwetsbaar vondstmateriaal dient zodanig te worden geconserveerd dat de toestand stabiel blijft. De uitvoerder stelt voor de conservering van belangrijk geachte vondsten een selectierapport op, inclusief begroting, dat ter goedkeuring wordt aangeboden aan het bevoegd gezag. 22

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2008 | | pagina 24