4. Veldwerk Strategie Het veldwerk van de archeologische begeleiding vindt plaats conform de protocollen Opgraven en Archeologische begeleiding met een beperkte verstoring (AB-bv), KNA versie 3.1 Fysisch-geografisch onderzoek Geen. Methoden en technieken Het onderzoeksgebied betreft dat deel van het plangebied waar een voetbalveld zal worden aangelegd en meet ca. 20 x 30 meter. Ten behoeve van de aanleg van het veld worden eventuele aan het oppervlak liggende brokstukken van fundamenten van de voormalige kasbouw ter plaatse verwijderd. Hierbij is een veldteam, waaronder een KNA-archeoloog, aanwezig dat de geroerde grond systematisch en vlakdekkend zal aflopen waarbij vondstmateriaal wordt verzameld in vakken van 5x5 meter. De geroerde grond wordt eveneens systematisch en vlakdekkend afgezocht met een metaaldetector, metaalvondsten worden eveneens verzameld in de 5 x 5 meter-vakken. In alle gevallen geldt dat er niet wordt gegraven om vondsten te verzamelen, alleen vlakvondsten worden verzameld. Ingeval bij het verwijderen van de funderingsresten ongestoorde profielen of vlakken worden waargenomen, dan worden deze schoongemaakt, ingekrast en gedocumenteerd conform opgravingspecificaties OS03 t/m OS06 en OS08. Vervolgens wordt het onderzoeksgebied gefreesd waarbij ca. 10 cm van de bovengrond wordt verwijderd/geroerd. Hierbij is een veldteam, waaronder een KNA-archeoloog, aanwezig dat de geroerde grond systematisch en vlakdekkend zal aflopen waarbij vondstmateriaal wordt verzameld in vakken van 5x5 meter. De geroerde grond wordt eveneens systematisch en vlakdekkend afgezocht met een metaaldetector, metaalvondsten worden eveneens verzameld in de 5 x 5 meter-vakken. In alle gevallen geldt dat er niet wordt gegraven om vondsten te verzamelen, alleen vlakvondsten worden verzameld. Tijdens de begeleiding worden foto's gemaakt van de algemene situatie, de ontgravingswerkzaamheden, de geroerde grond ter plaatse van de verwijderde fundamenten en van het gefreesde vlak. Fragiele en/of belangwekkende vondsten dienen op de plaats van aantreffen gefotografeerd te worden. Tijdens de uitvoer van de werkzaamheden zal bovendien toezicht worden gehouden op een juiste uitvoering van civiele werkzaamheden conform de vergunningvoorwaarden. Daardoor wordt mogelijke schade door een onjuiste uitvoering van de werkzaamheden voorkomen. Documentatie wordt al dan niet in het veld ingevoerd in de database Veldlink. Deze module voldoet aan de bouwstenen- systematiek van KNA 3.1 Structuren en grondsporen Gezien de beperkte verstoring en de dikte van de bouwvoor ter plaatse worden geen structuren en grondsporen verwacht. Ingeval bij het verwijderen van de funderingsresten ongestoorde profielen of vlakken worden waargenomen, dan worden deze schoongemaakt, ingekrast en gedocumenteerd conform opgravingspecificaties OS03 t/m OS06 en OS08. Artefacten: anorganisch Artefacten worden handmatig verzameld. Er worden geen monsters gezeefd t.b.v. het verzamelen van vondsten. 20

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2008 | | pagina 22