1= Doel en reden van het onderzoek Doel Reden 2. Resultaten van het tot dusver uitgevoerde onderzoek Administratieve gegevens Bureauonderzoek Overig onderzoek Het doel van de archeologische begeleiding is om binnen de grenzen van de verstoring tijdens de grondwerkzaamheden waargenomen vondsten te documenteren en te bergen. Een essentiële meerwaarde van de archeologische begeleiding is dat tijdens de uitvoering archeologisch toezicht wordt gehouden op een juiste uitvoering van civiele werkzaamheden conform de vergunningvoorwaarden. Daardoor wordt mogelijke schade door een onjuiste uitvoering van de werkzaamheden voorkomen. Binnen het plangebied wordt een tijdelijke recreatievoorziening aangelegd, waardoor de bodem ter plaatse van het rijksmonument in beperkte mate wordt verstoord. De bodemingreep vindt plaats in de bouwvoor binnen 10 cm onder maaiveld. De bouwvoor heeft hier een gemiddelde diepte van ca. 30 - 50 cm. Gezien de beperkte diepte van de bodemingreep is geen of nauwelijks informatiewinst te verwachten t.a.v. de bodemopbouw en archeologica van Leiden Roomburg. Uitvoerder Vestigia b.v. Uitvoeringsperiode 2003 2004 Publicatie W.A.M. Hessing, C. Sueur: Archeologische waarden en verwachtingen op het grondgebied van Leiden, inventarisatie, kaarten en vertaling naar het ruimtelijk beleid, Amersfoort, 2004 (Vestigia-rapport V120) 1Uitvoerder Gemeente Leiden Uitvoeringsperiode 2004 Uitvoeringsmethode Opgraving van een kabel-& leidingensleuf op het terrein direct ten westen van de huidige onderzoekslocatie Publicatie Domburg, K.M., van C.R. Brandenburgh, 2007: Archeologisch onderzoek op het Hettingaterrein in Roomburg 2004 fase 1, Leiden (Bodemonderzoek in Leiden 19) 2. Uitvoerder Gemeente Leiden Uitvoeringsperiode 2003 Uitvoeringsmethode Opgraving op een terrein ten zuidwesten van de huidige onderzoekslocatie. Onderzoek was voornamelijk gericht op de laatmiddeleeuwse bewoningsresten van het St. Margarethaconvent. Onderzoek sloot in ruimtelijke en inhoudelijke zin aan op het onderzoek van de ROB 1995-1997. Publicatie Brandenburgh, C.R. K.M. van Domburg, 2006: Roomburg 2003, Leiden (Bodemonderzoek in Leiden 17) 3. Uitvoerder RACM/RAAP/Gemeente Leiden Uitvoeringsperiode 1999/2000 Uitvoeringsmethode Inventariserend veldonderzoek middels weerstandmetingen,, proefsleuven en boringen Publicatie Polak, M., J. van Doesburg P.A.M.M. van Kempen, 2005: Op zoek naar het castellum Matilo en het St. Margarethaklooster te Leiden-Roomburg: Het archeologisch onderzoek in 1999-2000, Amersfoort (RAM 109). 4. Uitvoerder RACM (ROB) Uitvoeringsperiode 1995-1997 17

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2008 | | pagina 19