3. Onderzoeksresultaten Een tractor heeft met een frees de bovengrond ca. 2-5 cm diep gefreesd over een gebied van 20 x 30 meter. Het gebied is vervolgens systematisch afgelopen met een metaaldetector, waarbij signalen tot een diepte van 20 cm zijn opgevangen. Hierbij zijn alleen de oppervlaktevondsten verzameld, conform PvE/PvA. Bij de metaaldetectie is geen relevant vondstmateriaal verzameld. Vervolgens is het veld afgelopen en is het vondstmateriaal verzameld dat aan de oppervlakte zichtbaar was, in vakken van 5x5 meter. De vakken zijn genummerd van noord naar zuid, startend in het noordwesten - in totaal gaat het om 25 vakken. De detectiewerkzaamheden en het aflopen van het veld in raaien zijn gefotografeerd. Een zwarte els van ca. 4 meter hoog met een stam van ca. 20 cm dikte op borsthoogte, die zich op de grens van vak 11 en vak 17 bevond, is door de kraanmachinist voorzichtig verwijderd. Er ontstond een onregelmatig gat in de bouwvoor van maximaal 50 cm doorsnede en een maximale diepte van ca. 40 cm. Het gat is geïnspecteerd en het zichtbare vondstmateriaal is verzameld. Vervolgens heeft de kraanmachinist het veld geëgaliseerd: het noordoostdeel is iets drassiger en lager gelegen dan het noordwestdeel. De egalisatie bestond uit een lichte verschuiving van de gefreesde, losgewoelde grond. Na egalisatie is het gehele veld opnieuw afgelopen en zijn wederom enkele vlakvondsten verzameld binnen de genummerde vakken. 3.1 Sporen en structuren Binnen het plangebied heeft de bouwvoor een dikte van 30-50 cm. Gezien de beperkte mate van verstoring (ca. 10 cm vanaf maaiveld) is het onderliggende niveau van de vondstlaag, sporen en structuren niet aangetast. Er zijn derhalve geen sporen en structuren aangetroffen. 3.2 Vondstmateriaal De hoeveelheid vondstmateriaal is gering. In totaal zijn 234 fragmenten aangetroffen, met een totaalgewicht van 2.140 gram. Het leeuwendeel van de vondsten wordt gevormd door het aardewerk, daarnaast zijn keramiek, glas, metaal en natuursteen aangetroffen. Gezien het feit dat de vondsten uit de bouwvoor afkomstig zijn, zonder context, wordt in deze paragraaf volstaan met enkele algemene opmerkingen over de afzonderlijke categorieën vondsten. 3.2.1 Aardewerk Er zijn 36 fragmenten gedraaid aardewerk aangetroffen met een totaalgewicht van 261 gram. 13 Fragmenten betreft Romeins aardewerk: 5 fragmenten terra sigillata, 4 fragmenten geverfde waar, 2 fragmenten gladwandig, 1 fragment ruwwandig, 1 fragment van een wrijfschaal (dikwandig aardewerk). 2 fragment betreffen mogelijk Romeins materiaal. 16 fragmenten betreffen roodbakkend geglazuurd aardewerk. 5 Fragmenten konden niet nader gedetermineerd worden. 3.2.2 Glas Er zijn 18 fragmenten glas gevonden met een gewicht van 104 gram. Het betreft recent vensterglas en een recente flessenhals. 11

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2008 | | pagina 13