Romeins glas van de opgraving Roomburg 2004 fase 1 T. Vanderhoeven 1. Inleiding Bij de opgravingen op het Hettingaterrein (Roomburg 2004 fase 1) werd een klein aantal Romeinse glasfragmenten gevonden. De meest opvallende vondst is een gladde kobaltblauwe kraal. Deze moet in de eerste helft van de eerste eeuw n.Chr. gedateerd worden. Dit is verrassend. Aangenomen werd namelijk dat de eerste Romeinse activiteiten pas vanaf 47 n.Chr. plaatsvonden. Toen werd namelijk het kanaal van Corbulo aangelegd. De aanvangsdatum van het eerste castellum te Roomburg was vermoedelijk pas rond 70 n.Chr.i De vicus werd waarschijnlijk vlak daarna ingericht. Vermoed wordt dat het buitenste gedeelte van de vicus, waar het Hettingaterrein ook bij hoort, echter pas vanaf 100 n.Chr. in gebruik kwam. 1.1. Datering Het aantal glasvondsten uit de vicus is helaas te klein en weinig bijzonder om het gebruik ervan scherp te kunnen dateren. Al het glas kan zowel in de eerste als tweede eeuw n.Chr. in gebruik zijn geweest op één vondst na. Namelijk de gladde kobaltblauwe kraal. Deze stamt uit de eerste helft van de eerste eeuw n.Chr., waarschijnlijk voor 40 n.Chr. Verder zijn in het vondstcomplex geen typisch vroege glasvondsten, zoals gekleurd glas en gemarmerde ribkommen, aanwezig. Ook gewone ribkommen, die typerend zijn voor de eerste eeuw n.Chr., komen niet voor. Zoals ook uit de overige vondsten blijkt, lag het zwaartepunt van bewoning van de vicus in de tweede eeuw n.Chr. 1.2. Het glas In totaal zijn bij de opgravingen op het Hettingaterrein te Roomburg negen stukjes Romeins glas gevonden. Vier glasfragmenten konden aan een specifieke vorm en type worden toegeschreven. Twee fragmenten konden wel aan een vorm, maar niet aan een specifiek type worden toegewezen. Daarnaast kwamen twee kralen voor. Slechts één fragment was niet te determineren. 1.3. Romeins glas in de vicus Vanwege het kleine aantal glasvondsten kan helaas maar weinig gezegd worden over het karakter of de functie van de nederzetting. Wat wel meteen opvalt, is de ruime aanwezigheid van flessen. In dit kleine deel van de vicus te Roomburg bestaat de helft uit flessen van het type Isings 50 of 51Ook bij de opgraving Roomburg 2004 fase 2 bestaat bijna de helft van de glasvondsten uit flessen.2 Dit komt overeen met het beeld wat we ook bij andere vici krijgen, namelijk dat flessen hier rijkelijk vertegenwoordigd zijn (hetzelfde zien we o.a. bij de vici te Valkenburg (Z.H.)3 en de vicus te Woerden4). Om meer over het karakter van de vicus te kunnen zeggen zal echter nog meer onderzoek moeten worden verricht. 1 Brandenburgh Hessing, 2005, 17. 2 Vanderhoeven, T., in voorb.a. 3 Sablerolles, 1996, 146. 4 Vanderhoeven, T., in voorb. b. 41

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2004 | | pagina 43