sporen, de intactheid van de stratigrafie, of mobilia in situ zijn aangetroffen, de ruimtelijke relatie tussen de mobilia onderling en tussen sporen en mobilia, de aanwezigheid van antropogeen biochemisch residu en de stabiliteit van de natuurlijke omgeving. Onder de conservering van de vindplaats valt de conditie van zowel de vondsten als de sporen. De gaafheid van de sporen op het Hettinga-terrein is, voor zover binnen de beperkte grenzen van de opgravingsput te bepalen, goed. De stratigrafie van het onderzoeksterrein is niet volledig intact. De Romeinse sporen bevinden zich vrijwel direct onder de ca. 60 cm dikke bouwvoor. Een eventueel middeleeuws sporenniveau is niet (meer) aanwezig. Op meerdere plaatsen is de bodem door kleine (sub-)recente vergravingen verstoord. De sporen ter plaatse van het Hettingaterrein bestaan uit resten van de vicus. De bovenzijde van deze (soms ondiepe) sporen is mogelijk verdwenen. Het deel van het kanaal van Corbulo dat binnen het Hettingaterrein valt mag als onverstoord beschouwd worden. Slechts de bovenste opvulling van dit kanaal is deels verdwenen. De diepere vondstrijke lagen zijn nog onverstoord in de bodem aanwezig. De conserveringsomstandigheden voor organische materialen zijn hier zeer goed, zoals gebleken uit de vrij ondiepe vondst van houten beschoeiingspalen. De hoeveelheid van het vondstmateriaal is gering, wat verklaard kan worden door de beperkte omvang van de opgravingsput. Het merendeel van de mobilia is in situ aangetroffen. Het betreft vondsten die afkomstig zijn uit sporen of bewoningslagen. Vondstmateriaal in verspoelde of verstoorde lagen is zeldzaam. Hoewel in de sporen op de oever van het kanaal van Corbulo van een zeer goede conservering niet kan worden gesproken (organisch en botanisch materiaal is weinig aangetroffen), is van een goede conservering toch zeker wel sprake wat blijkt uit enkele rijke vondsten zoals een fibula, glazen kralen, bronzen ringen en een benen speelsteentje. 4.2 Inhoudelijke kwaliteiten van de vindplaats Onder inhoudelijke kwaliteiten vallen de zeldzaamheid, informatiewaarde, ensemblewaarde en representativiteit van de vindplaats. De zeldzaamheid van de vindplaats is hoog. Militaire vici zijn in West-Nederland schaars en slechts enkele hiervan zijn (deels) behouden en/of opgegraven. Het kanaal van Corbulo is eveneens een zeldzaam fenomeen dat nog maar op enkele plaatsen in de bodem bewaard is gebleven. Ten aanzien van de informatiewaarde scoort de vindplaats hoog. Onderzoek naar het vondstcomplex op het Hettingaterrein kan veel informatie opleveren waarmee kennislacunes over de ontwikkeling, indeling en functie van dit deel van de vicus kunnen worden opgevuld. De zone van de vicus langs het kanaal van Corbulo lijkt een speciale (ambachtelijke) functie gehad te hebben, waar nog maar weinig over bekend is.20 Op het Hettinga-terrein kunnen eveneens dergelijke ambachtelijke activiteiten hebben plaatsgevonden. Archeologisch onderzoek op dit terrein kan daarnaast gegevens opleveren over de veronderstelde weg of het pad dat aan de zuidzijde van het kanaal gelopen heeft. Ook bestaat nog onduidelijkheid over de datering en fasering van de vicus. Alhoewel het inventariserend onderzoek op het Hettingaterrein niet opvallend veel vroeg materiaal heeft opgeleverd, bestaat de mogelijkheid dat langs het kanaal van Corbulo een vroege fase van de vicus gelegen heeft. De ensemblewaarde van de vindplaats kan hoog worden genoemd. Er is sprake van zowel synchrone als diachrone archeologische context. Op het Hettinga-terrein zijn het kanaal van Corbulo en een deel van de vicus aanwezig. Het kanaal van Corbulo is ook na de Romeinse tijd tot ver in de middeleeuwen in gebruik geweest, ter plaatse van de vicus zijn echter geen bewoningssporen uit jongere perioden aangetroffen. De representativiteit van het terrein is hoog. Militaire vici zijn zeer kenmerkend voor deze periode maar er zijn er slechts enkele van bewaard gebleven. In het geval van het castellum Matilo heeft een groot deel van de vicus een wettelijk beschermde status. De randzone van de vicus valt echter buiten het monument. Een groot gedeelte hiervan is in de afgelopen jaren onderzocht en onder nieuwbouwwijken verdwenen. In dat opzicht is het Hettingaterrein eveneens representatief voor een steeds zeldzamer wordend deel van militaire vici. 20 Hazenberg 2000. 18

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2004 | | pagina 20