3.2.6 Natuursteen Naast de hierboven vermeide bouwmaterialen van gebakken klei zijn 31 fragmenten natuursteen geborgen (15 kilo). Het gaat voornamelijk om onbewerkte stukken zandsteen, kalksteen en leisteen. Daarnaast zijn twee slijpstenen en drie wetstenen gevonden (afb. 12). 3.2.7 (Post-)middeleeuws materiaal Materiaal uit de middeleeuwen of nieuwe tijd is bij deze opgraving vrijwel niet gevonden. Het weinige materiaal dat is aangetroffen, is, op één aardewerkfragmentje na, niet in context teruggevonden. Het betreft voornamelijk keramiek. Enkele pijpenkopjes en fragmenten bouwmateriaal zijn voornamelijk uit de bouwvoor of op de oever van het kanaal van Corbulo naar boven gekomen. Drie fragmenten (vroeg-)middeleeuws aardewerk, te weten badorf, paffrath en pingsdorf, zijn gevonden. Slechts de badorfscherf was afkomstig uit een spoor onder de bouwvoor. Het betreft waarschijnlijk een nazak of een latere opvulling van een Romeinse kuil. 4. Waardestelling en selectieadvies De waardestelling van de vindplaats wordt bepaald aan de hand van de volgende criteria: 1Belevingsaspecten waarbij zaken als schoonheid en herinneringswaarde een rol spelen. 2. Fysieke criteria zoals de gaafheid en conservering van de sporen en vondsten. 3. Inhoudelijke criteria zoals zeldzaamheid, informatiewaarde, ensemblewaarde en representativiteit van de vindplaats. De hierboven genoemde aspecten worden gewaardeerd op een schaal van 1 tot 3 (1 laag, 2 gemiddeld en 3 hoog). Wanneer een vindplaats op basis van fysieke en inhoudelijke kwaliteiten een bovengemiddelde score krijgt, wordt hij aangemerkt als behoudenswaardig. De fysieke en inhoudelijke kwaliteiten van de vindplaats worden hieronder kort behandeld. De belevingswaarde is niet van toepassing aangezien het om een niet-zichtbaar monument gaat. 4.1 Fysieke kwaliteiten van de vindplaats Onder fysieke kwaliteiten vallen meerdere factoren. De gaafheid van de vindplaats wordt bepaald aan de hand van een aantal parameters zoals de aanwezigheid en gaafheid van de 17

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2004 | | pagina 19