3.2.5 Keramiek Naast het Romeinse keramiek is tevens (post-)middeleeuws materiaal aangetroffen. Deze vondsten zijn voornamelijk uit de bouwvoor afkomstig en worden daarom in deze paragraaf niet nader besproken. In totaal is 7,2 kilo Romeins keramiek aangetroffen. De meeste soorten zijn gebruikt als bouwmateriaal. Dakpan Romeinse dakpannen kunnen worden onderverdeeld in tegulae en imbrices. Een tegula is een platte dakpan met opstaande randen, waar boven op de halfronde imbrex werd geplaatst. Er zijn 14 fragmenten van dakpannen aangetroffen. Van 9 fragmenten kon worden aangegeven welk gedeelte van een pannendak het vormde. Het betreft 5 tegulae en 4 imbrices. Eén imbrex bevatte een stempel: EXGERINF (afb. 11a). Deze afkorting staat voor het leger van Nedergermanië, Exercitus Germanicus Inferior. Dakpannen met deze stempel werden vanaf 70 n.Chr. vervaardigd in de militaire steenbakkerij die op de Holdeurn (Berg en Dal) heeft gelegen. Een tegula bevatte de stempel SVBDIDIIVLICOS. Deze consulaire stempel is afkomstig uit de periode van Didius Julianus (181-185) (afb. 11 b). Afb. 1 la. Dakpan met stempel EXGERINF. Afb. 11b. Dakpan met stempel SVBDIDIIVLICOS. Baksteen: van 4 fragmenten kon met zekerheid worden gezegd dat het delen van Romeinse bakstenen betrof. Deze vondsten waren allen gefragmenteerd. Leem (7 fragmenten). Slingerkogels (4 stuks). Tegel: een tiental tegels is waarschijnlijk afkomstig uit de Romeinse tijd. De aangetroffen keramiek is in de meeste gevallen gebruikt als bouwmateriaal. Hazenberg uit de veronderstelling dat in de Roomburgerpolder op grote schaal dakpan- en baksteenproductie heeft plaatsgevonden, wat wordt ondersteund door de aanwezigheid van veel misbaksels. Aan de overzijde van de Rijn zou een pannenbakkerij worden verondersteld, waarvan de exacte locatie nog niet is achterhaald. 19 Het bouwmateriaal dat bij het huidige onderzoek is aangetroffen is echter te beperkt in aantal om hier uitspraken over te doen en bevat geen misbaksels. 19 Hazenberg 2000, 47ff. 16

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2004 | | pagina 18