3.2 Vondstmateriaal De hoeveelheid vondstmateriaal is gering. In totaal zijn 2865 fragmenten aangetroffen, met een gewicht van bijna 110 kilo. De omvangrijkste groep vondsten wordt gevormd door het aardewerk. In deze paragraaf wordt volstaan met enkele algemene opmerkingen over de afzonderlijke categorieën vondsten en met een meer gedetailleerde bespreking van vondsten die een bijzondere waarde hebben. In de volgende hoofdstukken zijn de complete specialistenrapporten van de materiaalcategorieën, aardewerk, glas en bot opgenomen. De determinatielijsten vindt u op de bijgevoegde cd-rom. Hoewel het vondstmateriaal en de bewoningssporen goed geconserveerd zijn, kan van een zeer goede conservering niet worden gesproken. Relatief weinig organisch en botanisch materiaal in de vorm van leer en hout zijn aangetroffen vanwege de weinig vochtige en zuurstofarme condities. Glas is slechts sporadisch aangetroffen (11 fragmentjes) en is sterk gefragmenteerd, wat gebruikelijk is in Zuid-Holland. Het botmateriaal is redelijk goed geconserveerd, maar wel gefragmenteerd. De materiaalcategorieën bouwmateriaal, natuursteen en aardewerk zijn goed geconserveerd. 3.2.1 Aardewerk In totaal zijn 2385 scherven aangetroffen (circa 75 kilo). Hieruit konden minimaal 2025 exemplaren worden gedestilleerd. De datering van het aardewerk duidt op bewoning van het terrein van halverwege de eerste eeuw n.Chr. tot halverwege de derde eeuw n.Chr. Het meeste aardewerk is afkomstig uit de tweede eeuw n.Chr. Tweede eeuwse vormen (waaronder de ruwwandige borden) zijn het meest voorhanden, terwijl van het typische eerste eeuwse aardewerk (zoals terra nigra en terra sigillata uit Zuid-Gallië) weinig is aangetroffen, evenals het kenmerkende derde eeuwse materiaal (geverfde waar Brunsting c en d). 3.2.2 Glas Eén Romeinse meloenkraal is aangetroffen. Twee blauwe kralen zijn eveneens van het terrein afkomstig, waarvan één dateert uit de eerste helft van de eerste eeuw n.Chr (afb. 6). Daarnaast zijn slechts 7 fragmentjes Romeins blauwgroen glas aangetroffen (94 gram). Het merendeel van het glas is afkomstig van flessen, waarvan de types Isings 50 en 51 het meest vertegenwoordigd zijn. Afb. 6. Glazen kraal en meloenkraal. De gladde kobaltblauwe kraal dateert uit de eerste helft van de eerste eeuw n. Chr. 3.2.3 Metaal 14 Metalen fragmentjes zijn aangetroffen, die waarschijnlijk uit de Romeinse tijd dateren (100 gram). Eén vrijwel complete bronzen fibula kon worden onderscheiden. Het betreft een kapfibula uit circa 0-50 n.Chr. (afb. 7). Twee andere fragmenten zijn waarschijnlijk van een fibula afkomstig, maar kunnen niet nader worden gedetermineerd. Daarnaast zijn 4 bronzen ringen aangetroffen (afb. 8) en één metaalbeslagje. 14

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2004 | | pagina 16