vrij ruime datering hebben (zie afb. 4). De opgegraven lagen van het kanaal kennen een datering van de tweede helft van de eerste eeuw tot het einde van de derde eeuw. 3.1.2 Oever De oever was herkenbaar aan het vele puin dat aan de rand van het kanaal van Corbulo is gestort. Dit puin bestond voornamelijk uit (dikwandig) aardewerk, dakpannen, baksteen en natuursteen. Mogelijk is dit materiaal hier gedumpt of gebruikt als versteviging van de oever. Het vondstmateriaal dat op de oever is aangetroffen, wijst op een datering van de tweede helft van de eerste eeuw tot de derde eeuw. De doorlooptijd van het op deze plaats aangetroffen vondstmateriaal lijkt iets korter dan in het kanaal het geval is. Op de oever is één kuil aangetroffen. Het betreft een kuil die in de tweede eeuw n.Chr. is volgestort.15 Wellicht heeft deze plaats voorafgaand aan een verbreding van het kanaal behoord tot de randzone van vicus. In dit gedeelte van de proefsleuf was tevens de oude ROB-proefsleuf aanwezig. 16 3.1.3 Vicus tabel 1. Belangrijke sporen De sporendichtheid binnen het opgegraven areaal is zeer minimaal. Slechts enkele greppeltjes in de vicus. en kuilen zijn aangetroffen (tabel 1 afb. 5). Werkput Spoor aard omvang NAP-onderkant vorm bodem vulling inhoud datering 9 31 kuil 0,7 meter -1,35 NAP vlak gelaagd Romeins aardewerk (Waaslands, ruwwandig, handgevormd) Romeins 10 37 greppel 0,7 meter -1,52 NAP rond homogeen Romeins aardewerk (Waaslands, ruwwandig, handgevormd, Terra sigillata), bot, keramiek, munt (dupondius Trajanus) 70-200 11 40 kuil 1,5 meter 1,29 rond homogeen Romeins aardewefk (Waslands, ruwwandig, handgevormd), bot Romeins Afbeelding 5. Sporen behorende bij de vicus. Eén greppel is aan het licht gekomen, die in de eerste en tweede eeuw n.Chr. heeft opengelegen. Wellicht is dit een afwateringsgreppel. Daarnaast zijn twee kleine kuilen gevonden, die met relatief veel materiaal zijn opgevuld. De datering van beide kuilen kan niet scherper worden gesteld dan in de Romeinse tijd. Eén kuil is gevuld met aardewerk, waaronder blauwgrijze Waaslandse Waar, ruwwandig en handgevormd aardewerk. De andere kuil bevat handgevormd, gladwandig, ruwwandig en dikwandig aardewerk en puin. '5 Een vroeg-middeleeuwse scherf die in deze kuil is aangetroffen is dermate gefragmenteerd dat deze door dieren naar die diepte kan zijn gebracht. Het betreft een Badorfscherf, die gedateerd kan worden van 700 tot 900. 16 De oude opgravingen vonden plaats in 1995-1997. 3.1.4 Datering Het opgegraven gedeelte van de vicus heeft een bewoning gekend van de tweede helft van de eerste eeuw tot het begin van de derde eeuw. Het kanaal van Corbulo bleef daarentegen langer in gebruik. Een aantal vondsten, waaronder een kobaltblauwe kraal en een kapfibula (afb. 6 en 7), dateert uit de eerste helft van de eerste eeuw. Het aantal vondsten uit deze periode is echter te gering om een vroege fase van de vicus ter plaatse te kunnen veronderstellen. 13

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2004 | | pagina 15