Afb. 5 J. Michelhof: kloostermoppenfundering beerkuil en andere sporen (afb. 5). Opmerkelijk was een 1-steens klooster- moppenfundering, steenmaat 29,5/30 x 14,5 x 7/8 cm, die waarschijnlijk de zuidwesthoek vorm de van een gebouw dat in de (1ste helft?) 14de eeuw zal zijn gesticht. Het lijkt aannemelijk dat de rooilijnen in dit stadsdeel tenminste op de 14de eeuw teruggaan, zodat voor dit huis een lengte van zo'n 24 m vanaf de Langebrug berekend kan worden. Bij een dergelijk fors gebouw zal men zich een vermogend bouwheer moeten voorstel len. In een latere fase is aan de zuidkant van het huis een aanbouw gemaakt met stenen van 27 x 12 x 6 cm. Dit ailes is later vervangen door klei nere huizen die uiteindelijk in het hofje werden opgenomen. Middenin het binnenplein bevindt zich een afgesloten 18de of 19de eeuwse waterput. De bijbehorende pomp aan de oostkant van het plein is nog aanwezig (P. Bitter). 7. MIDDELSTEGRACHT/IR. DRIESSEN- STRAAT (1989) 1355 Afb. 6a Kaart vari middeleeuwse uitbreidingen van Leiden (noot 3). De opgravingen uit 1987 en 1989 zijn aangegeven Het pand Middelstegracht 121 werd gesloopt ten behoeve van geplande nieuwbouw. Het aanslui tend bouwrijpmaken van het door de sloop vrijge komen terrein en het aangrenzend terrein aan de Ir. Driessenstraat, kadastraal bekend sectie i, nrs. 2617 en 2618, in totaal zo'n 10 bij 45 m groot, werd archeologisch begeleid (afb. 6). De archeologische "oogst" levert een aanvulling op het onderzoek van het Ir. Driessenplein in 1987, toen allerlei nieuwe gegevens over de be- woningsgeschiedenis in De Waard aan het licht kwamen ((2), tevens voor toelichting op de hier onder vermelde aardewerksoorten). Onlangs zijn de schaarse historische bronnen over de vroegste bewoning in het gebied aan een herinterpretatie onderworpen, waarbij de archeologie een hoofdrol speelt, met name de datering van de eerste opho ging in circa 1350/1375. In een artikel van De Boer 1989 (3) wordt betoogd dat de uitbreiding, waarvan in 1294 sprake was, in eerste instantie begrensd werd door de Hooigracht en niet door de Herengracht, zoals Van Oerle (1) meent (afb.6a). 16

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 1990 | | pagina 18