9 Morspoortkazerne- Bij de afbraak van de uit de vorige terrein eeuw stammende Morspoortkazerne werd nagegaan of er nog funderingen van de in 1815 afgebroken korenmolen "De Korenbloem" aanwezig waren. Van deze molen is niets terug gevonden. Wel kwam een fundering op spaarbogen van een rechthoekig gebouw aan het licht (afb. 10). De bogen waren onderling en in zichzelf nogal ongelijk van vorm. Hieruit kan worden afgeleid dat de bogen in de grond en niet op forme len werden gebouwd. De poeren waren gefundeerd op houten kespen waaron der zich forse funderingspalen be vonden. Een constructie op spaarbo gen werd veelal toegepast om - het woord zegt het reeds - zuiniger te kunnen funderen. De besparing betrof hoofdzakelijk het aantal bakstenen, de factor ar beidsloon was van minder belang. Deze vorm van fundering was, voordat het gewapend beton gebruikt werd, zeker niet ongewoon. Toch werd tot op heden deze con structie in Leiden niet eerder aan getroffen. Mogelijk zijn dergelijke funderingsconstructies in het verle den gesloopt zonder dat er verder aandacht aan is besteed. afb. 10 18

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 1982 | | pagina 20